Kristina Orth-Gomer

Studier av sambandet mellan alkoholvanor, dryckesmönster och psykosociala förhållanden samt kranskärlssjukdom.

Kvinnors stress och psykosociala belastning ökar i dagens samhälle. Att alkohol används som stressbuffert är välkänt, liksom att detta på lång sikt ofta leder till skadliga dryckesmönster. Samtidigt har ett flertal studier funnit att, måttlig och stabil alkoholkonsumtion är relaterad till en minskad risk för folksjukdomar som beror på åderförkalkning, s.k. hjärt-kärlsjukdom. Om sambandet är kausalt eller helt/delvis betingas av en ökad förekomst andra riskfaktorer hos nykterister, är en het forskningsfråga, där vår studie kan ge värdefull kunskap. Det synes också viktigt att undersöka vilka psykosociala betingelser, som förhindrar respektive bidrar till ett okontrollerat och skadligt konsumtionsmönster.
Tre populationsbaserade studiematerial kommer att analyseras: (KoK) Kvinnor och Kranskärlssjukdom i Stockholm (600 kvinnor), Befolkningens Hälsa i Stockholm (6000 män och kvinnor) och SHEEP (Stockholm Health Epidemiology Program) (5000 män och kvinnor). I samtliga studier har samma mätmetoder för alkoholkonsumtion liksom övriga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom använts. Även stress i arbetet, sociala nätverk och social integrering har mätts på samma sätt i de tre studierna. KoK-studien innehåller dessutom en detaljerad psykosocial profil och (ett flertal relevanta biologiska markörer och mekanismer. Genom att poola resultaten kan dessa komplettera varandra till en enhetlig och detaljerad bild av samspelet mellan stress, alkohol och kvinnors hjärt-kärlhälsa.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.