Hugh Beach

Post-Soviet Political and Socio-Economic Transformation among the Indigenous Peoples of Northern Russia: Current Administrative Policies, Legal Rights, and Applied Strategies.

Detta tvärvetenskapliga projekt undersöker de små urbefolkningarnas rättigheter i norra Ryssland och hur de använder naturresurserna. Särskild hänsyn tas till socioekonomiska och politiska aspekter av traditionella kulturer och näringar inom rysk ekonomi och förvaltning. Genom samhällsvetenskapligt fältarbete bland några urbefolkningsgrupper kan vi
1) dokumentera de djupgående förändringar, transformationer, i urbefolkningars levnadssätt som nu sker i den post-sovjetiska eran och
2) bidra till den pågående debatten om varför traditionella och sovjetiska arbetsformer lever kvar och den fria marknadens företagaranda inte anammats i nämnvärd utsträckning.

Begreppet transformation betonar kontinuiteten mellan traditionella och samtida företeelser. Det gör det möjligt att se strukturer i ett långtidsperspektiv utan förutfattade idéer om post-sovjetiska utvecklingsförlopp. Analysen kan bäst genomföras genom komparativt och empiriskt studium på marknivå av urbefolkningars levnadsförhållanden i Ryssland.

Studien kommer att stärka Sveriges forskningskapacitet i det arktiska området, eftersom den använder nya teoretiska grepp och fyller en lucka i den vetenskapliga litteraturen om urbefolkningarnas situation i norr utifrån deras eget perspektiv.
Projektet utförs i partnerskap med forskningsinstitutioner i Sverige, Finland och Ryssland. De vetenskapliga disciplinerna inkluderar kulturantropologi, statsvetenskap, historia, etnografi och sociologi. Också aspekter av demografi och rättshistoria kommer att tas upp.

Digital slutredovisning på svenska saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se