Holger Rootzén

Kvantitativa metoder för finansiell riskhantering.

Kvantitativa metoder för riskhantering inom finanssektorn tilldrar sig stort intresse och betydande resurser läggs ned på att utveckla och använda metoderna. En orsak är en samtidigt snabb tillväxt av betydelse, omsättning och komplexitet av de finansiella marknaderna. En annan anledning, som är central för projektet, är en snabb teoriutveckling av metoder kring begreppet volatilitet (=prisfunktionernas typiska storlek).

Det första syftet med projektet är att utveckla och testa modeller där volatiliteten styrs av strukturförändringar och att använda dem till att finna dynamiska metoder att följa och förutse risknivåer. Det andra syftet är att utveckla nya sannolikhetsteoretiska och statistiska tekniker att hantera extremvärden i högdimensionella ekonomiska tidsserier med komplexa beroendestrukturer, med det slutliga målet att finna praktiskt användbara sätt att förhindra att risknivåerna blir för höga (eller omvänt, att förhindra orealistiska överskattningar av risknivåer).

Problemen som planeras att studeras i projektet ligger centralt i ett nytt och snabbt växande forskningsområde, och ett framgångsrikt genomförande skulle kunna vara till betydlig nytta för svensk och utländsk finansindustri.

Projektet planeras löpa under tre år, och utföras i samarbete med T. Mikosch Groningen) och C. Klüppelberg (München) och i den senare fasen även med svensk finansindustri.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.