Carin Bergström

Införlivande av Skoklosterbibliotekskatalog med LIBRIS - basen.

Skoklosters slotts bibliotek innehåller ca 30 000 skrifter från tiden mellan 1466 och 1850-talet. De har samlats av slottets ägare eller förvärvats genom arv från andra herresäten. Sedan staten år 1967 köpte Skoklosters slott har biblioteket katalogiserats enligt en raritetskatalogiseringsmetod utarbetad i samarbete med Kungliga biblioteket (KB), vilken innebär att katalogen förutom beskrivning av trycket innehåller registrering av provenienser, planscher, illustrationer och deras upphovsmän samt beskrivningar av bokband.

år 1996 påbörjades en inmatning i slottets föremålsdatabas av den slutförda handskrivna katalogen. Detta arbete uppmärksammades år 1998 av KB, som ansåg att en anslutning av katalogen till LIBRIS-basen vore lämpligare för att på så sätt göra Skoklosters bibliotek tillgängligt för allmänheten. Skoklosters bokbestånd skulle med sin internationella profil och tidsmässiga hemvist i 1500-1700-talen på ett värdefullt sätt komplettera LIBRIS-basens bestånd.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.