Ulla Eliasson

Tillgängliggörande av arkitekturlitteratursamlingar genom katalogisering i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS

Arkitekturmuseet vill genom katalogisering i LIBRIS tillgängliggöra museets unika samlingar av arkitekturlitteratur, kataloger och småskrifter som tillhört för arkitektur- och bebyggelseforskningen betydande arkitekter och arkitekturkritiker. Dessa är bl a arkitekturkritikern Gotthard Johansson, riksantikvarien Gösta Selling, arkitekterna Sigurd Lewerentz, Uno Åhren, Sven Markelius, Fred Forbat och Ingeborg Waern Bugge.
Samlingarna är unika så till vida att böckerna ofta innehåller respektive arkivbildares personliga kommentarer och noteringar. Genom katalogisering i LIBRIS med angivande av arkivbildaruppgift görs samlingarna möjliga att rekonstruera till omfattning och innehåll. Genom forskningsbibliotekens samkatalog LIBRIS blir böckerna både nationellt och internationellt tillgängliga för framtida forskning.
Boksamlingarna utgör viktiga pusselbitar i de på Arkitekturmuseet samlade arkiven efter framstående arkitekter. Förutom böcker innehåller arkiven ritningar, fotografier, modeller och andra handlingar. Arkitekturmuseets bibliotek är Sveriges enda specialbibliotek för arkitektur- och bebyggelseforskning som vänder sig till alla kategorier av nyttjare.
Arkitekturmuseet har regeringens uppdrag att vara drivande i arbetet med att genomföra intentionerna i handlingsprogrammet för arkitektur, formgivning och design. Kärnfrågan i det brett upplagda arkitekturpolitiska arbetet är demokrati, delaktighet och kompetensuppbyggnad. I samband härmed synes museets boksamlingar vara väl ägnade att nyttiggöras i arbetet med att bredda intresset och öka kunskaperna om kulturarvet och dess relationer till dagens utveckling.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se