Sven Allerstrand

1900-talets historia i rörliga bilder - online för forskning

Projektet syftar till att digitalisera ca 5 000 journal- och kortfilmer som producerades av Svensk Filmindustri och andra journalfilmsföretag under första hälften av 1900-talet, det s.k. SF-arkivet. Filmerna länkas sedan till utförlig kataloginformation i databasform med fri textsökning. Därigenom kan forskare över hela landet kostnadsfritt få tillgång till hela detta unika filmmaterial via arbetsstationer vid den egna institutionen, eller i vissa fall i hemmet, vid tidpunkt som forskaren själv väljer oberoende av ALBs expeditionstider.
Arkivet för ljud och bild (ALB) bedriver i samarbete med Sveriges Television ett projekt för att föra över "SF-arkivet" till videoband samt för att konvertera till dataläslig form den kortkatalog som upprättats över samlingen. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Filmerna kommer att vara överförda till videokassetter vid slutet av år 2000. Därmed blir de tillgängliga för forskning, men endast på plats i arkivets lokaler. Genom en digitalisering erbjuds forskningen inom olika discipliner helt nya möjligheter att på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt få tillgång till detta material genom nätdistribution online till universitetsinstitutioner och även till enskilda forskare.
Två personer arbetar under ett år för att vidareutveckla systemet och digitalisera på två kvalitetsnivåer, en högkvalitativ masterfil för detaljstudier och kopieframställning samt en lågkvalitativ för snabb sökning och identifikation.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.