Erik Norberg

Digital arkivöverföring för forskning vid universitet och högskolor.Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand och Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Syftet är att utveckla en modell för att ersätta de statliga arkivinstitutionernas fjärrlån av arkivmaterial till universitet och högskolor med distribution i digital form. Modellen skall resultera i att tillgängligheten till arkivbestånden förbättras rent allmänt att försörjningen med arkivinformation för forskning och studier vid regionala universitet och högskolor får en bättre lösning än idag att arkivbestånd som idag är stängda för forskning via fjärrlån av säkerhets- eller skyddsskäl kan nyttjas av forskare vid universitet och högskolor.
De nya universitet och högskolor som tillkommit under senare decennier har ökat behovet av regional tillgång till arkivmaterial. Avsaknad av näraliggande arkiv tvingar många lärosäten, däribland Umeå universitet, att utveckla egna lösningar.
Det system med fjärrlån som arkivinstitutionerna tillämpar är otympligt, kostsamt och ger begränsningar i lånerätten.
För att den akademiska forskningen och utbildningen, oberoende av var den sker i landet, skall kunna utvecklas i en takt som motsvarar statmakternas intentioner, är det av största vikt att den på ett smidigt sätt får tillgång till arkivmaterial. Idag saknas en modell för hur detta skall ske.
Under år 2000 görs en grundlig analys av de problemställningar och förutsättningar som finns (administrativa, juridiska, tekniska och ekonomiska). Scanning-utrustning upphandlas av de institutioner som deltar i projektet och personal utbildas. Från och med november månad 2000 och under hela 2001 utvecklas, testas och utvärderas en modell för digitala arkivlån.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.