Louise Waldén

Hemslöjdens källor

Syftet med projektet Hemslöjdens källor är att påbörja en dokumentation av hemslöjdens muntliga historia genom att genomföra intervjustudier med nyckelpersoner inom hemslöjdsrörelsen. Intervjuerna ska dels utgöra material till ett större forskningsprojekt, dels ligga till grund för utbildning så att fler personer kan intervjuas lokalt. I en första studie, finansierad från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, intervjuades tio nyckelpersoner med lång erfarenhet, stor personkännedom och förmåga till kritisk bedömning för att spåra rötter, idéer, ideologier och inflytanden. I denna studie, , intervjuas hemslöjdskonsulenter inom hårdslöjden, dvs den manliga hantverkstraditionen inom hemslöjden. Urvalet omfattar såväl äldre som yngre, såväl manliga som kvinnliga hårdslöjdskonsulenter. Utskrifter av intervjuerna kommer att finnas tillgängliga på Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH), originalbanden lämnas till Nordiska Museet. Sammantaget kommer dokumentationen att utgöra en viktig källa till hemslöjdens historia och verksamhet. Projektet omfattar även utbildning av personer inom hemslöjdsrörelsen för att de i sin tur skall kunna genomföra likartade intervjuer lokalt och regionalt. Utbildningen baseras på erfarenheterna från de två intervjustudierna inom Hemslöjdens källor. Projektet är ett led i NFHs arbete med att etablera hemslöjden som forskningsområde, bl a genom att initiera möten mellan den akademiska världen och hemslöjdsrörelsen.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.