John S Peel

Vad döljer sig i samlingarna? - Vi öppnar Evolutionsmuseet i Uppsala för alla!

Syftet är att koncentrera resurser till en person för att sammanställa och presentera Uppsala universitets unika naturvetenskapliga och vetenskapshistoriska samlingar på Internet. Dessa samlingar är koncentrerade till det nybildade Evolutionsmuseet som består av tre sektioner: zoologi, paleontologi och botanik. Presentationen gäller framförallt samlingar härrörande från Carl von Linné och Linnés lärjunge och efterträdare Carl Peter Thunberg samt att initiera nya databaser för samlingar som ännu ej finns digitaliserade. Målet är att synliggöra dessa samlingar för en bredare allmänhet, specialinriktade amatörforskare, samt forskare där även kultur- och vetenskapshistoriker kan utnyttja materialet.
Kunskapen hos allmänheten såväl som hos forskarsamhället inom olika discipliner om de naturvetenskapliga samlingarna vid Uppsala universitet är knapphändig. Den del som visas i de publika utställningarna är försumbar och en viktig uppgift för Evolutionsmuseet är att sprida information och kunskap om såväl pågående forskning som biologisk mångfald och naturvetenskapshistoria.
Konkret innebär arbetet att genom en hemsida för Evolutionsmuseet skapa möjligheter att söka efter material, att få fram bilder från viktiga samlingar samt i förlängningen virtuellt kunna "besöka" delar av museet från sin dator.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.