Tomas Lidman

Metodprojekt för bevarande och katalogisering av äldre boksamlingar i Sverige

Projektet syftar till att säkra äldre boksamlingar mot förfall och förskingring. Ett flertal vetenskapligt värdefulla samlingar finns på lokal nivå i bibliotek hos studieförbund, hembygdsföreningar och församlingar. Ett inledande arbete pågår redan. Statens kulturråd och Kungl. biblioteket har tagit initiativ till en inventering av nämnda samlingar. I en delrapport som föreligger framkommer att stora kulturella och ekonomiska värden befinner sig i riskzonen att helt försvinna. Kunskapen om samlingarna utarmas på bara några årtionden och bibliotekens personal står villrådiga i frågor om hantering och bevarande av denna vår väsentligaste del av kulturarvet. Kulturrådet och KB har gemensamt anmält behovet av ett bevarandesekretariat.
Mot bakgrund av de erfarenheter som framkommit i de genomförda inventeringarna föreslås ett pilotprojekt med syfte att på lokal biblioteksnivå bygga upp kompetens inom området bevarande och tillhandahållande av äldre boksamlingar. Detta mål skulle uppnås genom att:
* utarbeta och utvärdera en metodik för att på ett lokalt plan arbeta med bevarande- och katalogiseringsfrågor på bibliotek som saknar tillgång till egen kompetens inom dessa områden
* utarbeta en handbok i bevarande av bibliotekssamlingar med tonvikt på praktisk rådgivning för personal utan förkunskaper
* via informationsmöten och seminarier sprida kunskap inom området.
Erfarenheterna från detta projekt skulle kunna ligga till grund för utformningen av ett fortsatt övergripande åtgärdsprogram för de äldre boksamlingarna i svenska bibliotek

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.