Stephan Borgehammar

"Bilden av Birgitta" - Ikonografisk databas, virtuellt Birgittabibliotek och internationell Birgittautgåva

Projektet omfattar tre delprojekt, vart och ett med sin organisation och budget men med en gemensam styrgrupp och en gemensam anknytning till Birgittaåret 2003.
Delprojekt 1: Bilden av Birgitta - ikonografisk databas. Syftet är att bygga upp en databank med alla slags avbildningar av den heliga Birgitta, för att främja forskning inom främst konstvetenskap, historia och teologi. Bildbanken skall även på ett lättillgängligt sätt presenteras för allmänheten, bl.a. via Internet. Genomförandet sker i etapper, som var och en omfattar identifiering, beskrivning, fotografering, scanning och registrering i databas av ett avgränsat material. Medel har beviljats för etapp 1: en uttömmande registrering av det medeltida östgötska bildmaterialet.
Delprojekt 2: Virtuellt Birgittabibliotek - ett kunskapsnät för forskning och folkbildning. Detta "bibliotek" kommer att bestå av virtuella rum och miljöer - forskarsal, klassrum, byggnader och geografiska platser - med material som anknyter till Birgitta, från fotograferade handskrifter till virtuella pilgrimsvandringar. En hörnsten i biblioteket utgörs av en bibliografisk databas, där viktiga samlingar av Birgittalitteratur registreras och sammanlänkas; kompletterande material av olika slag kan successivt kopplas till de bibliografiska posterna. Medel har beviljats för det första halvårets arbete.
Delprojekt 3: Internationell utgåva av Heliga Birgittas "Himmelska uppenbarelser". Utgåvan skall omfatta hela den latinska texten till Birgittas uppenbarelser (ca 1000 sidor) jämte en reducerad textkritisk apparat och en fullständig engelsk översättning. Den skall också innehålla omfattande källhänvisningar, sakupplysningar och register. Syftet är att presentera Uppenbarelsernas text och forskningen om dem (inte minst den svenska) för en bred internationell publik, och samtidigt sätta ett kvalificerat redskap i händerna på forskare inom olika discipliner. Detta delprojekt - som har erhållit största delen av anslaget - beräknas vara klart till 700-årsjubileet av Heliga Birgittas födelse, år 2003.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.