Märta Ramsten

Musikens tidiga mediering i Sverige. Ett forsknings- och kulturarvsbevarande projekt.

Merparten av den musik som vi lyssnar på idag är förmedlad via massmedier (medierad). Musikens massmediering är förbunden med modernitetens framväxt och den tekniska och ekonomiska utvecklingen. I ett historiskt perspektiv har denna utveckling inneburit en genomgripande förändring av förhållandet människa - musik - teknik. Idag använder vi mer musik än tidigare mätt i tid, utbud och betydelse. Den globala musikindustrin är gigantisk och Sverige intar där en framträdande position konstnärligt men även ekonomiskt. Denna omfattande förändringsprocess är inte äldre än drygt hundra år.
I detta projekt vill vi undersöka inledningen av musikens och ljudets mediering i Sverige och de förändringsmekanismer som påverkade musiken, musiklivet och synen på musik. Hur förändrades förhållandet människa - musik - teknik? Dessa frågor tänker vi studera genom att ur olika vetenskapliga perspektiv fokusera på fonografen och grammofonen som förmedlare av musik åren 1878-1926.
I projektet ingår också att tillgängliggöra det ljudande material som forskningen bygger på och som till stora delar är ej uppordnat. I detta arbete, som utgör den kulturarvsbevarande delen, är samarbete med Arkivet för ljud och bild och Sveriges Radio en förutsättning, och en del av ansökan rör digitalisering och registrering av fonografmaterialet som finns hos dessa institutioner.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.