Krister Malm

Konvertering av raritetsmaterial hos Statens musiksamlingar

Statens musiksamlingar består av institutionerna Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv (med jazzavdelning). På dessa institutioner finns stora mängder raritetsmaterial, d.v.s. unika manuskript med musikverk, protokoll etc. Dessa samlingar har gradvis blivit allt mer kända bl.a. genom nya kataloger och index tillgängliga genom Internet. Detta har lett till att olika delar av samlingarna i allt mer ökad omfattning efterfrågas av forskare och musiker: avancerade akademiska forskare, släkt- och hembygdsforskare, utövare av tidig musik, spelmän etc. Det ger problem med förslitning av de unika originalen. Många originaldokument, som ofta efterfrågas, är redan hårt slitna genom tidigare användning. Risken är i många fall mycket stor för svåra skador eller t.o.m. total förlust av dokument.
Avsikten med projektet är att de väsentliga källorna till den svenska musikens historia skall överföras till mikrofilm och digital form. Denna konvertering omfattar bl.a. J. H. Roman-samlingen, sällskapet Utile Dulcis samling, originalsamlingar av svenska visor och låtar samt Kungl. Musikaliska Akademiens arkiv från åren 1771-1920. Totalt rör det sig om 220 000 sidor. I samband med detta skall vissa äldre kataloger kompletteras och digitaliseras genom införande i Libris och därigenom bli sökbara via Internet. Genom dessa åtgärder bevaras innehållet i ovärderliga kulturhistoriska dokument och musikverk till eftervärlden samtidigt som tillgängligheten ökar.

Krister Malm, Statens musiksamlingar, Stockholm

Projektet har förutom själva konverteringen av raritetsmaterial också omfattat av myndigheten bekostat inköp av utrustning för konvertering till ett värde av c:a 500 000 kr samt en avsevärd kompetensutveckling på digitaliseringsområdet som berört ett tiotal av de anställda vid myndigheten.

Följande samlingar har konverterats under projektperioden:

Roman-samlingen
Samlingen av musikalier (nästan uteslutande i handskrift) av "den svenska musikens fader" Johan Helmich Roman (1694 1758) omfattar nästan allt av hans kända produktion.

Utile Dulcis samling
En omfattande samling av instrumentalmusik från 1700 talet i tryck och handskrift från det litterära och musikaliska sällskapet som var en föregångare till Kungliga Musikaliska Akademien.

Boijes samling
Gitarrmusik, dels tryckta utgåvor från tidigt 1800 tal, dels i handskrift (t.ex. autografer av J.K. Mertz). Den utgör ett rikt och delvis unikt bestånd av repertoaren i fråga, som är starkt efterfrågad både i Sverige och internationellt. En del av denna samling hanns inte med under projektperioden, men digitaliseringen av återstående del av samlingen har fortsatt efter den 30 september och slutförs snart.

Samlingen av spelmansböcker från 1700- och 1800-tal
Innehåller enskilda spelmäns repertoar av främst dansmusik och ceremonimusik.

Folkmusikkommissionens uppteckningar från åren 1909-1936
Innehåller hela källmaterialet till samlingen Svenska Låtar, som publicerades av den statliga Folkmusikkommissionen, både de låtar som publicerades i Svenska Låtar och de som sorterades bort av olika orsaker. Folkmusikkommissionens material är liksom spelmansböckerna ett av forskare, spelmän och utbildningsinstitutioner mycket efterfrågat källmaterial. Förutom uppteckningarna har skanningen omfattat en mäng lappar med anteckningar kommentarer som upptecknarna gjort under fältarbetet.
Skanningen av detta raritetsmaterial har genom de många olika formaten på materialet varit ett mer tidsödande arbete än ursprungligen beräknat i ansökan till RJ.

Dessutom har drygt 11 000 dokument utöver de som angivits i projektansökan digitaliserats. Det rör sig om material som varit akut efterfrågat av forskare. Detta innebär en smärre omprioritering inom projektet. Projektledningen gjorde dock bedömningen att det var viktigt för forskningen och musiklivet att kunna tillhandahålla detta material. Alternativet hade varit att forskarna inte kunnat få tillgång till det förrän efter det att projektet avslutats.

Utanför projektets ramar har myndigheten med egna resurser börjat tillgängliggöra det digitaliserade raritetsmaterialet på Internet på det s.k. digitala musikbiblioteket.

Publicering

Publicering pågår på digitala musikbiblioteket <http://www.muslib.se/ebib.html>