Hans Nordesjö

Orientaliaprojektet

På Uppsala universitetsbibliotek finns stora samlingar av tryckta orientaliska skrifter, unika för Sverige. Det mesta av detta är inte tillgängligt i moderna databaser, endast i kataloger på kort eller blad. Samlingarna finns dels på Carolina Rediviva, dels på Språkvetenskapligt centrum. Dessa samlingar skall nu uppordnas och tillgängliggöras för hela landet. Projektet koncentrerar sig på i ett första skede på den persiska samlingen, ca 3 000 titlar. I Uppsala finns nämligen landets enda professur i iranistik. Därefter kompletteras med ca 1000 titlar på arabiska. Sammanlagt finns över 13 000 obearbetade orientaliska titlar på universitetsbiblioteket. Projektet kan delvis ses som en komplettering av Carolinas Judaica-projekt, som under fyra år erhållit stöd från Riksbankens Jubileumsfond.
Även de persiska handskrifterna måste gås igenom och registreras i en databas. De klassiska katalogerna av Tornberg och Zetterstéen måste kompletteras och ibland rättas. Förutom att dessa verk tillgängliggörs för forskare i Sverige och utlandet blir den till nytta för den stora gruppen av invandrare från Iran.
Det dagliga arbetet utförs och leds av förste bibliotekarie Hans Nordesjö. Dessutom skall en doktorand/forskningsassistent utbildas för framtida verksamhet. .För handskrifterna svarar en persisk specialist, Ali Mirmohades. Genom att materialet nu tillgängliggörs mer än tidigare finns risk för mer förslitning. En mindre summa avsätts därför för konserveringsarbete.

Hans Nordesjö, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala

Persiska
1. Samlingarna på Carolina Rediviva
På Carolina Rediviva finns numera över 1 400 persiska verk registrerade i LIBRIS.
Av övrigt tidigare registrerat, som Gunnar Jarrings samling 1993, var högst 200 poster i tillfredställande form, med rätta namnformer, riktig transkription och tillräckligt djup ämnesbeskrivning. Således har minst 1 200 poster registrerats i projektet eller omkatalogiserats till en tillräckligt hög nivå.

2. Samlingarna på Språkvetenskapligt centrum, numera på Karin Boye-biblioteket.
Minst 2 400 persiska verk är nu registrerade. Förvärv efter projektet av persiska verk och verk som registrerats före projektet i en tillfredsställande form är till antalet försumbara, så den nämnda siffran återspeglar i stort sett verksamheten under projekttiden.

Arabiska
Samlingarna på Språkvetenskapligt centrum, numera på Karin Boye-biblioteket.
De arabiska samlingarna, minst 3 200 verk, är nu registrerade. En stor del av dessa har registrerats efter projektets avslutande, men minst hälften har registrerats under projekttiden. (Carolina Redivivas arabiska samlingar var redan tidigare registrerade).

Genom projektet är nu samtliga persiska och arabiska verk på Uppsala universitetsbibliotek registrerade på en tillfredsställande nivå i LIBRIS. Då genom Carolinas Judaica-projekt (K1997-5053:1-4) all judaica inklusive verk på hebreiska är registrerad, finns nu den klart största delen av de orientaliska samlingarna i Uppsala tillgängliga i LIBRIS. Då dessa samlingar är de största i Sverige är en mycket väsentlig del av orientalia i Sverige numera tillgänglig i databasform.

Arbetet har utförts av undertecknad Hans Nordesjö, dels på Carolina Rediviva, dels på dåvarande institutionen för afro-asiatiska språk, dels på Språkbiblioteket på språkvetenskapliga institutionen (numera Karin Boye-biblioteket).

Persiska handskrifter
En katalog över Uppsala universitetsbiblioteks persiska handskrifter blev klar under projekttiden. Den omfattar 560 titlar i 466 volymer. (En volym kan innehålla flera titlar.) Arbetet har utförts av Ali Mirmohades. I stora delar är det en genomgång, uppdatering och komplettering av Carl Johan Tornbergs och Karl Vilhelm Zetterstéens kataloger, Codices Arabici, Persici et Turcici Bibliothecae Regiae Universitatis Upsaliensis, 1849, och Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der Universitätsbibliothek zu Uppsala, 1930-1935. Katalogen föreligger för närvarande som manuskript på persiska, ca 700 sidor. En kompletterande ansökan om medel för översättning till engelska och databasinläggning gjordes 2003 (In 2003-0820:1-), men Riksbankens jubileumsfond avslog ansökan, liksom forskningsbibliotekens BIBSAM-fond. I avvaktan på nya medel föreligger således katalogen endast på persiska och i manuskript. Et antal sidor i kopia bifogas den på papper insända redogörelsen. - Ali Mirmohades har delvis som ett resultat av sina katalogstudier publicerat en edition av persiska och arabiska dikter (under sitt författarnamn Ali Muhaddis),Fifteen literary-mystical poems in Persian and Arabic, 2004.

Konserveringsarbete. Ali Mirmohades arbete har medfört extra insatser för konservering och lagning av de persiska handskrifterna. Förste konservator Per Cullhed har därvid lagt ner arbete för att finna en lämplig metodik för att mer systematiskt gå igenom de orientaliska samlingarna avseende skador, ett problem som är mycket stort och som måste lösas, men en samlad översikt föreligger ännu ej.

Sammanfattningsvis: medan projektet till fullo genomförts beträffande de tryckta samlingarna på Uppsala universitetsbibliotek måste ytterligare arbete göras och medel tillskjutas för att färdigställa den databaserade katalogen av persiska handskrifter. En sådan förnyad ansökan kommer förhoppningsvis kunna göras under våren 2006.


Publikationslista

Fifteen literary-mystical poems in Persian and Arabic / written by fifteen Persian, Indian, Turkisk and Arab poets ; compiled, edited and commented by Ali Muhaddis. – Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2004. – 9, 294 s.; färgill. – (Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis; 39)