Sverker Lindblad

Svensk skolkultur: Klassrumspraktik i komparativ belysning

Detta projekt syftar till att beskriva svensk skolkultur i internationell belysning. Empiri samlas genom detaljrika videoinspelningar av matematikundervisning med tillhörande intervjuer av lärare och elever. Motsvarande studier sker i Australien, Hong Kong, Japan, Kina, Sydafrika, Tyskland och USA. Denna empiri kompletteras med tidigare studier av klassrumsinteraktion på grundskolans högstadium.
I projektet studeras lärandepraktiker och organisering av interaktion. Lärandepraktiker kommer att beskrivas i termer av relationer mellan undervisningens innehåll som det konstitueras i klassrumsinteraktion (erbjudet innehåll) och som innehållet framstår i intervjuer med eleverna (erfaret innehåll). Organiseringen av interaktion beskrivs i termer av möjligheter och begränsningar för deltagande i klassrumsinteraktion.
På basis av dessa detaljerade studier, där elevers verksamhet står i fokus, skall vi göra internationella jämförelser av våra resultat på olika nivåer. Avsikten med denna internationella jämförelse är dels att beskriva det karakteristiska hos svensk skolkultur, dels att föra en seriöst empiriskt förankrad diskussion om de processer som konstruerar de olika deltagande ländernas undervisningskulturer i ämnet matematik. I förlängningen kan denna tredje del av projektet också möjliggöra mer djupgående analyser av de skillnader man finner mellan olika länder med avseende på resultat i prov i matematik.

Sverker Lindblad, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

2001-2013

Syftet med projektet var att beskriva och analysera svensk skolkultur samt att förstå denna kultur i komparativ belysning - internationellt och historiskt. Detta skulle ske i tre olika delar:
o Studier av lärandepraktiker och organisering av interaktion i undervisning.
o Studier av hur lärande i matematik konstitueras i interaktion.
o Internationella jämförelser av lärandepraktiker och undervisningskulturer.


Projektets syfte ska ses mot bakgrund av tre forskningstraditioner. För det första läroplansteoretiska analyser av undervisningsprocesser där undervisning ses som en institutionaliserad process, byggd på bestämda språkliga mönster. För det andra i termer av fenomenografiska och variationsteoretiska analyser av hur undervisningens objekt formas och hanteras och därmed också möjligheter till lärande. Den tredje forskningstraditionen är komparativa analyser av undervisning i olika sammanhang - internationellt och historiskt.

Genomförande

Verksamheten utgjorde och utgör en del av ett pågående internationellt forskningssamarbete, "The Learner's Perspective Study" med bas vid The International Centre for Classroom Research, ICCR, vid University of Melbourne i Australien. Det är i dag ett samarbete mellan forskargrupper i sexton länder. Projektet byggde därutöver på samverkan mellan två svenska forskargrupper - den ena under ledning av professor Ference Marton vid Göteborgs universitet och den andra under ledning av professor Sverker Lindblad, som då var verksam vid Uppsala universitet.

Mycket omfattande empiri har samlats in genom detaljerade mikroetnografiska klassrumsstudier av matematikundervisning - en kombination av avancerad digitala inspelningar av undervisningsprocesser och intervjuer med lärare och elever i direkt anslutning till dessa processer. Som en konsekvens av våra ambitioner att förnya forskning om undervisning krävde genomförandet av undersökningarna och organisering av data mer resurser än vad riktlinjerna för det internationella LPS-projektet angav. Vidare kom det internationella samarbetet att sträcka sig över längre tid än vad som var planerat. LPS-projektet fortsätter i dag med nya analyser och publikationer, där deltagare från KULT-projektet fortfarande deltar
I stället för att avsluta projektet då den formella tiden var ute valde vi att fortsätta med data-organisering och analyser. Vi erhöll forskningsanslag från VR-UVK för att utnyttja och utveckla KULTs och LPSs databaser för fortsatta analyser och för att ytterligare utveckla en infrastruktur för mikroetnografiska studier av undervisning. Vi skaffade därvid resurser för doktorander vid tre lärosäten. Två doktorander disputerat med direkt fokus på matematikundervisning och på internationella jämförelser och ytterligare två har i sina respektive avhandlingar arbetat med utveckling av den mikro-etnografiska ansatsen.

Projektets tre viktigaste resultat

Forskningen inom KULT har på många sätt varit krävande men produktivt, både organisatoriskt och intellektuellt. En första grupp av resultat rör utvecklingen av ett internationellt forskningssamarbete och stabila internationella forskarnätverk. Det internationella samarbetet manifesterades i ett stort antal symposier, seminarier och publikationer och utveckling av speciella undersökningar (se här den bilagda publikationslistan samt hemsidor).

En annan typ av resultat behandlar internationella jämförelser av matematikundervisning. Resultaten här är då en följd av det internationella forskningssamarbetet, där KULT-projektet ingick. Vi kunde visa att de slutsatser som drogs inom tidigare internationella jämförande studier inte var hållbara. Exempelvis byggde analyserna inom TIMMS-R (se Stiegler & Hiebert, 1999, för ett väl känt och mycket citerat exempel) på alltför grova kategoriseringar av alltför korta sekvenser, samt att försök att hävda att ett land har en särskild skolkultur med särskilda s.k. script inte var hållbara, enligt Clarke et al (2008). Vidare kunde vi bl.a. från KULT visa att undersökningarna inom TIMSS-R inte heller var innehållsligt valida (se Lindblad & Marton, 2004). Dessa resultat är som helhet en följd av det internationella samarbetet inom LPS-projektet men bidragen från KULT var inte oväsentliga.

Vi kunde också inom KULT-projektet utveckla jämförande analyser av matematikundervisning och dess innehållsliga objekt i våra klasser med motsvarande verksamheter i skolor i andra länder som Kina och USA som i sin tur bidrar till en ökad förståelse av skillnader i resultat mellan matematikundervisning i olika sociala och kulturella sammanhang (se e.g. Clarke, Emanuelsson et al., 2006).

En tredje grupp av resultat rör forskning om undervisningsprocesser och lärandepraktiker. Här har vi dels kunnat utveckla en mer differentierad bild av undervisning genom internationella jämförelser, dels skapat nya verktyg för analyser av undervisning (Reichenberg, 2012), dels byggt en nationell och internationell databas för fortsatta analyser av undervisning. Särskilt intressant är här dels problemet med att undervisa och samtidigt ta hänsyn till elevernas deltagande relativt deras intressen, dels analyser av hur undervisningsmönster utvecklas över tid. Inom projektet har vi också utvecklat mikroetnografiska analyser av lärande, rapporterat bland annat i ett specialnummer av Scandinavian Journal of Educational Research SJER (Sahlström, 2009).

Utifrån dessa undersökningar har vi också utvecklat en kritik av den tidigare vedertagna kopplingen mellan nation och skolkultur. Vårt projekt har därmed ändrat rubrik från "Svensk Skolkultur" till "Skolkulturer i Sverige". Beträffande dessa skolkulturer visar våra analyser på två övergripande normer - den ena med foten i "traditionella mönster" för interaktion med lärare och innehåll i fokus och den andra foten i elevdeltagande och relation till eleverfarenhet, som kan knytas till skolprogressivismen som reformidé. Vi har kunnat notera en ökad komplexitet men också ökade sammanbrott av "traditionella mönster" i klassrummet som skulle tala för detta. Dessa resultat talar i sin tur för att sådana mer komplexa undervisningsmönster skulle medföra utveckling av mer utvidgad interaktionsförmåga, något som knappast noteras i nationella eller internationella mätningar av matematikkunskaper.

Nya forskningsfrågor som har genererats genom projektet

Undervisning behandlas ofta som en stabil verksamhet som bygger på särskilda positioner och ageranden utifrån förväntningar av lärare som elever. Våra undersökningar visar emellertid att sådan pedagogisk verksamhet är en komplex och på många sätt osäker process. Vi menar att en fruktbar frågeställning är hur osäkerhet och kontingens uppstår i undervisningsprocessers gestaltning och hur detta kan förklaras. En sekundär, men viktig fråga, blir då hur sådana potentiella vändpunkter identifieras och förstås av aktörerna i pedagogiska processer.

Projektet har fokuserat på interaktion i undervisningsprocesser. Det kan visa på ett institutionaliserat språkande. Hur förhåller detta sig till språkande i andra sammanhang - vad är distinkt i traditionella pedagogiska processer och hur förhåller det sig till lärarfri interaktion, exempelvis i elevsamtal eller utanför skolan?

 

Val av två publikationer

Vi har valt två artiklar av yngre forskare och som båda visar på möjligheter till fortsatta analyser:
Den första artikeln är en internationellt jämförande studie som utgår från en välkänd kritik av indelningen i två grundläggande metaforer (Sfard, 1998) i lärandeforskning - som kunskapstillägnande respektive deltagande. I stället för att luta sig mot dessa metaforer genomförs en detaljerad analys grundad i en kombination av variationsteori och konversationsanalys (jfr Marton 2009).


o Emanuelsson, J & Sahlström, F. (2008). The price of participation. Teacher Control versus Student Participation in Classroom Interaction.
Artikeln visar på signifikanta skillnader i undervisning med liknande matematiskt innehåll i en amerikansk respektive en svensk klass i termer av elevinflytande och lärarkontroll, förklarar dessa skillnader och diskuterar alternative utvecklingsvägar. Resultaten är av principiell betydelse för att förstå utformning av matematikundervisning och de praktiska principer som undervisning vilar på

Den andra artikeln vilar på en historiskt jämförande studie byggd på sekvensanalyser av undervisningsprocesser inspelade på 1960-talet och på 2000-talet (jfr Lindblad et al., 2011), där de senare framstår som mer komplexa och oförutsägbara.

o Reichenberg, O. (2012): A sequential analysis of assessment in classroom interaction.
De historiskt jämförande studierna byggde på en kombination av läroplansteoretiska analyser av undervisningsprocesser i form av läroplanskoder och språkande i klassrumment. Här utvecklas en sekvensanalytisk ansats på systemteoretisk och konversationsanalytisk grund. Förväntade relationer mellan olika händelser relateras till faktiska bindningar. Analyserna visar på ökad osäkerhet i undervisningsprocesser - hur sådan processer kan stabiliseras eller kollapsa och på den betydelse bedömning har därvidlag.

Projektet har resulterat i ett stort antal artiklar, böcker, konferensbidrag och symposier.
Hemsidor:
http://www.iccr.edu.au/
http://www.ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/pop/problemomraden/klassrumsinteraktion/

Referenser:
Clarke, D.J., Mesiti, C., O'Keefe, C., Xu, L.H., Jablonka, E., Mok, I. A. C., & Shimizu, Y. (2008). Addressing the Challenge of Legitimate International Comparisons of Classroom Practice. International Journal of Educational Research 46(5), 280-293.
Sfard, A. (1998). On two metaphors for learning and the danger of choosing just one. Educational Researcher, 27(2), 3-14.
Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York: Free Press.

Publikationslista

Publikationslista för KULT-projektet
Listan är uppdelad i tre sektioner. Den första består av texter publicerade inom ramen för KULT-projektet. Den andra sektionen är publikationer i förlängningen av KULT och redovisade för ”the Learner Perspective Study”. Den tredje sektionen består av avhandlingar och texter publicerade i anknytning till dessa avhandlingar. Dessa publikationer kan i stort knytas till de av VR finaninsierade projekten ”Interaktion-Lärande-Undervisning” och ”Bildningsgångar och Skolresultat i det Senmoderna Samhället”

Texter inom KULT-projektet
Alexandersson,. M., Huang, R., & Marton., F. (2002) Why the content should be kept invariant when comparing teaching in the same subject in different classes, in different countries. Paper presented at the meetings of the AERA, April 1-5, 2002, New Orleans, U.S.A.
Clarke, D., Emanuelsson, J., Mok, I. & Jablonka, J. (2006). The Learner’s Perspective Study and International Comparisons of Classroom Practise. In D., Clarke, J., Emanuelsson, E., Jablonka & I., Mok (Eds.) Making Connections: Comparing Mathematics Classrooms Around the World: Rotterdam: Sense Publishers
Clarke, D., Sahlström, F. Mitchell, C., & Clarke, N. (2004) Optimising the use of available technology in educational research. In V. Uskov (Ed.) Computers and Advanced Technology in Education, pp. 191-197. Calgary: Acta Press
Emanuelsson, J., Häggblom, J., Häggström, J., Liljestrand, J., Lindblad, S., Marton, F., Runesson, U. & Sahlström, F. (2002): The way we do things in Sweden: On school cultures and maths lessons from different perspectives. Presentation to the Learner’s Perspective Study symposium in Melbourne, December 2002. www.ped.uu.se/kult.
Emanuelsson, J., & Sahlström, F. (2006) Same from the outside - different on the inside. On interaction in Swedish mathematics classrooms. In C. Clarke, C. Keitel & Y. Shimizu (Eds.) Mathematics Classrooms in 12 countries: The Insider's Perspective. Dordrecht: Sense.
Emanuelsson, J & Sahlström, F. (2008). The price of participation. Teacher Control versus Student Participation in Classroom Interaction. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(2), 205-223.
Emanuelsson, J. (2008). The everyday mathematical reasoning of young children. Paper  presented at AERA 2008, New York
Heikkilä, M & Sahlström, F. (2003). Om användning av videoinspelning i fältarbete [On the use of video recordings in fieldwork]. Pedagogisk Forskning i Sverige, 8(1-2), 24-41.
Liljestrand, J. & Sahlström, F. (2003): High and low – on the construction of understanding in a Swedish mathematics classroom. Paper presented at NERA, Kopenhagen, Mars 2003
Lindblad, S. (2001): Researching Swedish School Culture: Notions on classroom interaction. contexts and cultures of schooling. Presentation of a Swedish research project to Learner’s Perspective Study Teamin Durban January 27/28, 2002, following the 2002 SAARMSTE Conference
Lindblad, S. (2002): Notes on the construction of teaching and learning in international comparative studies: LPS, PISA and TIMSS. Paper presented at the LPS meeting in New Orleans, March 2002.
Lindblad, S. (2003): The new utopians: On international assesment and the construction of schooling. A contribution to the symposium ”Curriculum and globalization: An international perspective” at the AERA meeting in Chicago 21-25 April 2003.
Lindblad, S. (2006): The education system and mathematics education in Sweden. In D., Clarke, C. Keitel & Y. Shimizu (Eds) Mathematics Classrooms in 12 countries: The Insider's Perspective. Rotterdam: Sense Publishers. (Similar paper also presented at AERA 2007)
Lindblad, S., & Marton, F. (2004). What is compared in comparative studies? Paper presented at PME, Bergen. http://www.emis.de/proceedings/PME28/RF/RF004.pdf
Lindblad, S., & Sahlström, F. (2002): From teaching to interaction: On recent changes in the perspectives and approaches to classroom research. Current Issues in Classroom Research: practices, praises and perspectives conference, Oslo, May 22-24 2002.
Lindblad, S., & Sahlström, F. (2003): Contexts in classroom research: concepts and research strategies. A contribution to the symposium ”Classroom research methods” at the NERA meeting in Copenhagen 6-9 March 2003.
Sahlström, F (2003) Turfördelning i undervisning – organisation och interaktionella implikationer. I Leelo Keevallik Eriksson, Bengt Nordberg, Kerstin Thelander & Mats Thelander (Red.) Grammatik och samtal. Skrifter utg. av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Sahlström, F. (2004) På återbesök hos klassrumsforskningens klassiker. Kapitel i A-L. Østern & R. Heilä-Ylikallio (Red.) Språk som kultur - brytningar i tid och rum. Rapport från Pedagogiska Fakulteten vid Åbo Akademi nr 11, ss 177-192.

Publikationer i förlängningen av KULT-projektet
Emanuelsson, J. & Gallos Cronberg, F. (2011). Students’ private work in mathematics classrooms of competent teachers in Sweden, Philippines and Japan: Are these adidactical situations? Presented as part of the symposium: The performative realisation of competence in Asian and Western mathematics classrooms at the EARLI conference in Exeter, August 30- September 3, 2011.
Emanuelsson, J. & Häggström, J. (2008.) Algebra teaching and classroom evaluation in the west and the east: A comparative study of classroom interaction in relation to algebraic tasks. Paper presented at AERA 2008, New York
Emanuelsson, J., Fainsilber, L., Häggström, J., Kullberg, A., Lindström, B. & Löwing, M. (red.) (2011). Voices on learning and instruction in mathematics. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning. ISBN/ISSN: 978-91-85143-20-7
Erlandsson, P., Harling, M & Reichenberg Carlström, O. (2009) The school class as a new social system. Paper presented at the 2009 ECER in Vienna.
Foss Lindblad, R. & Lindblad, S. (2009): Informing about education under a performative turn: What is the Game and what are the Arts of its Practices? Paper presented at the 2009 ECER in Vienna
Foss Lindblad, R. ; Lindblad, S. (2010). Invitations to contextualizing teaching and learning: International and comparative studies on classroom interaction. Presentation at the LPS meeting in Melbourne, December 6-10, 2010.
Gallos Cronberg, F. & Emanuelsson, J. (2010). Adidactical situations in mathematics classrooms in the Philippines, Sweden and Japan. Presentation at the Learner’s Perspective Study December Conference, Melbourne, Australia
Gallos Cronberg, F. & Emanuelsson, J. (in progress). Marlin’s Voice. Book chapter proposed for the Sense LPS book series.
Gallos Cronberg, F. & Emanuelsson, J. (in progress). Students´private work in mathematics classrooms of competent teachers in Sweden Phillipines and Japan: Are theses adidactival situations? Book chapter proposed for the Sense LPS book series.
Hansen, M.  Lindblad, S. (2010): Classroom Studies in Educational Research Discourses. Presentation at the Classroom Interaction Symposium at NFPF in Malmö. March 2010.
Harling, M. Hansen, M. & Lindblad, S. (2008): From studenting to teaching: On the persistence of recitation in classroom interaction 1968-2003. Paper presented at the EERA 2008 meeting in Gothenburg
Lindblad, S. (2011): "Interaktion-Lärande-Undervisning”: En plattform för studier av pedagogiska praktiker", (Interaction – Learning – Teaching: A platform for studies of Educational Practices). Resultatdialog 2012 (2011): 90-92.
Lindblad, S. (2011): Agora and education in transition: Explorations of significant spaces in the making of education. In Kusch, J. (ed): Knowledge, differences and identity in the time of globalization. Newcastle: Cambridge Scholas Publication
Lindblad, S.; Reichenberg Carlström, O; Harling, M. et al. (2011). Classroom Interaction in Changing Contexts: Positions and Practices Performed in Recordings from 1960s into 2000s.. AERA 2011 meeting program: Inciting the Social Imagination.
Martin, C. & Sahlström, F. (2010). Learning as Longitudinal Interactional Change: From Other-repair to Self-repair in Physiotherapy Treatment. Discourse Processes, 47, pp. 1–30.
Marton, F. ; Tsui, A. (2004). Classroom discourse and the space of learning. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
Marton, F., Runesson,. U., & Tsui, A. B. M. (2004) The space of learning. In Marton, F., & Tsui, A. B. M Tsui (Eds.). Classroom discourse and the space of learning.
Marton, F (2009): Beyond learning as changing participation. Scandinavian Journal of Educational Research, vol 53, No 2, p 211-215
Marton, F., & Morris, P. (Eds.). What matters? Discovering critical conditions of classroom learning. Göteborg Studies in Educational Sciences, nr 181 Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Melander, H. & Sahlström, F (2010). Lärande i interaktion. Stockholm: Liber
Melander, H. & Sahlström, F. (2011): Process eller produkt? Om samtalsanalysen möjligheter att studera lärande i interaktion. I R. Säljö (red) Lärande och minnande som social praktik. Stockholm: Norstedts.
Nilsson, R & Emanuelsson, J (submitted) Students’ Voice: The Interactive Construction of Interest in Mathematics Classroom. Book chapter proposed for the Sense LPS book series
Niss, M., Emanuelsson, J. & Nyström, P. (in press). Methods for studying mathematics teaching and learning internationally. Third International Handbook of Mathematics Education
Odenbring, Y. (2011). Gender Constructions in Children’s Verbal and Bodily Interactions. AERA Online Paper Repository
Odenbring, Y. (2011). Gender Constructions in Children’s Verbal and Bodily Interactions. Detta paper presenterades vid American Educational Research Association (AERA), New Orleans, 8-12 april, 2011. Publicerat i AERA Online Repository.
Odenbring, Y. (2011). Ordning och reda och kön. Förskoletidningen 1(36), 35-39.
Odenbring, Y. (2011). Shock Absorbers and Sub-Teachers: Cracks in the Wall or Stable Gender Patterns in the Preschool Class? Presented at the ECER konferensen i Berlin, 13-16 september, 2011.
Popkewitz, T. & Lindblad, S. (manus): Statistics Reasoning, Governing Education and Social Inclusion/Exclusion. 
Reichenberg, O. (2012): A sequential analysis of assessment in classroom interaction. (Submitted)
Sahlström, F. & Melander, H. (2011): Lärande i ett samtalsanalytiskt perspektiv, i M. Jensen (red.) Lärandets grunder - teorier och perspektiv, 185-202. Lund: Studentlitteratur.
Sahlström, F. (2008) Trettiofem sidor klarsyn. Kapitel i K.-A. Petersen & M. Høyen (red.) At sætte spor på en vandring fra Aquinas till Bourdieu - æresbog til Staf Callewaert, s. 191-198. Köpenhamn: Hexis.
Sahlström, F. (2011). Learning in action: on the oriented-to developmental aspects of children’s interaction in different settings, in L2 Interactional Competence and Development, edited by: Joan Kelly Hall, John Hellermann, Simona Pekarek Doehler and David Olsher. Multilingual Matters ltd. Pp45-65
Sahlström, F. (2011). Vad händer egentligen i klassrummet? [What really happens in the classroom?] Chapter in S-E Hansén & L Forsman (Eds). Allmändidaktik – vetenskap för lärare [General didactics – science for teachers], pp. 185-204. Lund: Studentlitteratur.
Sahlström, F. (2012). “The truth lies in the detail”. On epistemic positioning in classroom interaction. In Baljit Kaur (Ed.): Understanding teaching and learning: Classroom research revisited. In memory of Graham Nuthall. Rotterdam: Sense Publishers
Sahlström, F. , Melander, H. & Sundblad, M. (2008) "Jag tror jag fattar" Epistemic stance displays in classroom interaction. Paper presented at NERA 2008, Copenhagen, March.
Sahlström, F., Hummelstedt, I., Forsman, L., Pörn, M. Slotte-Lüttge, A. (2010) Samma innehåll – olika sammanhang: mikro-longitudinellt lärande i sjuåringars vardag. Språk och interaktion, 2. Nordica Helsingiensia

Doktorsavhandlingar och examensarbeten baserade på KULT-projektets databas fast med andra finansiärer 
Häggström. J. (2008). Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn? (Ph. D. Thesis). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.
Johansson, M. (2006): Teaching Mathematics with Textbooks. A Classroom and Curricular Perspective. Doctoral Thesis 2006: Luleå University of Technology
Odenbring, Y. (2010). Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar. Könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår ett. (Gothenburg Studies in Educational Sciences, 292). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Publikationer som led i avhandlingsarbeten baserade på KULT-projektet men ej finansierade av RJ
Gallos Cronberg, F. (2011). Seminar for PhD students on the use of the Studiocode applications for data organization and analysis.
Harling, M & Reichenberg Carlström, O. (2009) School performance and the politics of identity -analyses on difference-making and competence in classroom interaction. Paper presented at the 37th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Network 22: Politics of Education and Education Policy Studies, Trondheim, Norway, March 5-7, 2009.
Häggblom, J. (2005). From digital tapes to analogue drives. On the development of methods and techniques for classroom interaction research. D-uppsats, Uppsala universitet: Pedagogiska Institutionen
Häggström, J. (2006). The introduction of new content: what is possible to learn? In D. Clarke, J. Emanuelsson, E. Jablonka, & I. A. C. Mok, Making connections: comparing mathematics classrooms around the world (pp. 185-200). Rotterdam: Sense Publishers.
Häggström, J. (2007). The same topic - Different opportunities to learn. In C. Bergsten & B. Grevholm (Eds), Developing and researching quality in mathematics teaching and learning. Proceedings of MADIF5 - The 5th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Malmö, January 24-25, 2006 (pp. 69-79). Linköping: SMDF.
Häggström, J. (in progress). Different opportunities to learn: the case of simultaneous equations. Book chapter proposed for the Sense LPS book series
Häggström. J. (2006, March). Interaction on mathematics. Paper presented at Symposium for Classroom research and ethnographic studies at NERA/NFPF Congress 2006 (Nordic Educational Research Association), in Örebro, Sweden.
Häggström. J. (2008, March). Bringing back mathematics into research on mathematics teaching. Paper presented at Forskningssymposium om lärande och undervisning i matematik, 10-11 mars 2008 (Research symposia on teaching and learning of mathematics), in Göteborg, Sweden. (Published in the proceedings)
Melander, H. (2010): Trajectories of Learning. Presentation at the Classroom Interaction Symposium at NFPF in Malmö. March 2010
Nilsson, R. (2009). An Empirical Study on Interest in Classroom Settings Presentation at a doctoral student workshop Lärande-Undervisning-Matematik (University of Gothenburg, LUM)
Nilsson, R. (2010). How to Approach the Interactive Contruction of Interest Paper presented at the Nordic Conference on Mathematics Education, May 11th - 14th 2011 (NORMA11)
Nilsson, R. (2010). Räkna med intresse. [Calculate with interest] Poster presentation at the Annual Conference for doctoral students (The University of Gothenburg, CUL)
Nilsson, R. (2011). Interest as an Interactive Construction in Swedish Settings. Presentation at a doctoral student workshop Forskarstuderande Lärande Undervisning i och om Matematik (The University of Gothenburg, FLUM)
Nilsson, R. (2011). Interest in Mathematics Classrooms. Planning seminar at the yearly post grad conference, University of Gothenburg, Faculty of Education
Nyman, Rimma (2012): Two contributions: (a)  “What do students attend to? Task-related attention during student-teacher interaction in Swedish settings” Abstract accepted for oral presentation. (b) Task related attention during student-teacher interaction in Swedish mathematics classrooms. Paper. To the University of South Africa, Institute for Science and Technology Education International Conference (ISTE 2012), 21 - 25 October 2012: "Towards effective teaching and meaningful learning in Mathematics, Science and Technology"
Odenbring, Y. & Öhrn, E. (2008). Crossing and borderwork. On gender relations in preschool class. ECER konferensen i Göteborg, 11-13 september, 2008.
Odenbring, Y. (2006). “I want to be the Sleeping Beauty!”: Pre-school children’s constructions of gender. ECER konferensen i Genève, 13-16 september, 2006.
Odenbring, Y. (2006). Previous empirical gender research among young children. NERAs kongress i Örebro 9-11 mars, 2006.
Odenbring, Y. (2007). Ordning, disciplin och genus i förskoleklass. NERAs kongress i Åbo, 15-17 mars, 2007.
Odenbring, Y. (2008). ”Var tysta och lyssna!” Ordning, disciplin och kön i förskoleklass. NERAs kongress i Köpenhamn. 6-8 mars, 2008.
Odenbring, Y. (2010). “How do you love most?” Body, intamicy and love. Gender constructions in preschool class and the first grade (presentationstitel). ECER-konferensen i Helsingfors 25-27 augusti, 2010.
Odenbring, Y. (2010). Constructions of gender in preschool, prechoolclass and primary school. NERAs kongress i Malmö 11-13 mars, 2010.
Reichenberg Carlström, O. (2009): Om institutionella förändringar, klassrumsinteraktion och konstruktion av elevers identiteter - Jämförande studier av en lektion 1968 och en lektion 2003. Examensarbete vid lärarutbildningen i Göteborg:
Reichenberg Carlström, O. (2010). Risk and double contingency in the politics of learning. Paper presented at the 38th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Reichenberg Carlström, O. (2011). The difference between knowing/not knowing in the school class. The sequencing of Continuous Assessment.