Thomas Bull

Förutsebarhet och flexibilitet - en studie av retroaktivitet i förvaltningsrätten

Projektet skall undersöka när retroaktivt verkande lagstiftning på förvaltningsrättens område är tillåten och hur detta förhåller sig till de grundläggande krav som kan ställas på en rättsstat. En första fråga för undersökningen är att utreda vad som avses med retroaktiv verkan, något som inte är självklart. Vidare skall en kartläggning ske av de rättspolitiska motiv som kan ligga bakom en viss hållning visavi retroaktivitet, t.ex. argument om förutsebarhet eller flexibilitet. Detta handlar om i vilken utsträckning en rättsstat kan kosta på sig tillbakaverkande lagstiftning i effektivitetens namn. Förhållandet mellan rättstat - demokrati - effektivitet skall belysas som en teoriram för projektet.
I svensk förvaltningsrätt godtas vanligen retroaktiv lagstiftning. Nyare rättspraxis, påverkad av europarätten, antyder dock att hänsyn till förutsebarheten kan göra retroaktivitet otillåten. Hur europarätten påverkar svensk förvaltningsrätt i dessa avseenden är därför en viktig delfråga i projektet. Några områden av förvaltningsrätten skall väljas ut för närmare granskning och om hur man där behandlat frågan om retroaktivitet skall lyftas fram och relateras till teoriramen. Ett komparativt inslag om hur tysk och engelsk förvaltningsrätt hanterat retroaktivitet skall tjäna som kontrast till undersökningen av svensk rätt. Avslutningsvis skall projektet sammanfatta hur svensk rätt idag behandlar retroaktiv lagstiftning och utvärdera rättsläget.

Digital svensk slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.