Tomas Lidman

Slutförande av Kungl. bibliotekets katalogkonvertering

Projektet syftar till att slutföra Kungl. bibliotekets automatiserade konvertering av pappersbaserad kataloginformation till maskinläsbara uppgifter tillgängliga i LIBRIS-basen. För närvarande avvaktar flera av de stora universitetsbiblioteken och specialbiblioteken slutförandet av KB:s katalogkonvertering, eftersom det inte är rationellt att flera bibliotek oberoende av varandra konverterar sina kataloger. KB:s konvertering kommer även övriga forskningsbibliotek till godo. Därigenom gynnas också hela utbildningsområdet, eftersom Libris-basen via Libris websök utnyttjas av alla utbildningssystem i landet, från grundskolan till forskningen.
Anslag har beviljats till en projektledare för att dels övervaka och ansvara för problemutredning beträffande ca 150.000 kataloguppgifter som konverteras av ett utländskt konverteringsföretag, SPI, utvalt genom EU-upphandling under 1999, dels svara för manuell färdigbearbetning av ca 50.000 kataloguppgifter, som inte direkt kan överföras till LIBRIS-basen. Dessa 50.000 uppgifter har ackumulerats under de senaste två årens konverteringsarbete.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad kan höra av sig till rj@rj.se.