Lars Bergquist

Bilden av Birgitta - vetenskaplig bilddatabas och virtuellt Birgittabibliotek - ett kunskapsnät för forskning och folkbildning

Bilden av Birgitta. Syftet med projektet är att med hjälp av ny teknik bygga upp en forskningsmiljö med avsikt att främja forskning och studier på alla nivåer. Den digitaliserade bildbanken kommer att bli en central kunskapsbank för att underlätta och främja forskningen om Birgitta i och utanför Sverige och tillgängliggöra ett svåråtkomligt material för en bred allmänhet. Bildbanken bidrar till uppbyggnaden av det nya forskarcentret i Vadstena och blir även en väsentlig del av detta. Arbetet bedrivs i två etapper. En inventering av det östgötska bildmaterialet har genomförts och med de beviljade medlen kan nu en inventering av hela det svenska materialet komma igång. Projektledare för Bilden av Birgitta är 1:e antikvarie Gunnel Mörkfors vid Östergötlands länsmuseum.
Virtuellt Birgittabibliotek. Detta bibliotek kommer att bestå av virtuella rum och miljöer med material som anknyter till Birgitta, från fotograferade handskrifter till virtuella pilgrimsvandringar. En hörnsten i biblioteket utgörs av en bibliografisk databas, där viktiga samlingar av Birgittalitteratur registreras och sammanlänkas; kompletterande material av olika slag kan successivt kopplas till de bibliografiska posterna. Genom tillgänglighet via Internet blir biblioteket ett forum för forskning och information som når en bred publik. Projektledare för Virtuellt Birgittabibliotek är länsbibliotekarie Anna-Lena Höglund vid Länsbibliotek Östergötland.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad kan höra av sig till rj@rj.se.