Bo Bengtsson

Etnisk organisering och politisk integration i storstaden

I ljuset av teorier om demokrati och medborgarskap, politiska möjlighetsstrukturer samt socialt kapital prövas om och hur organisering och föreningsliv kan fungera som politisk resurs för olika invandrarkategorier. Projektet genomförs i Storstockholm med fokus på tre olika etniska grupper och ingår i ett europeiskt nätverk där motsvarande studier bedrivs i ett femtontal storstäder. Arbetet bedrivs i nära kontakt med Integrationspolitiska maktutredningen.
Fyra delstudier planeras. Medborgarstudien, som baseras på besöksintervjuer med sammanlagt 1 500 respondenter, inriktas på politiskt deltagande och tillit, föreningsaktivitet, nätverk och politiska resurser samt attityder och värderingar i integrationsrelevanta frågor. Föreningsstudien, som bygger på ordförandeenkäter och fallstudier av några invandrarföreningar och boendeföreningar, analyserar föreningarnas organisation och aktiviteter samt deras interna och externa nätverk. Medlemsstudien, som baseras på djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer med medlemmar i olika typer av föreningar, preciserar de mekanismer som kan göra föreningen och medlemskapet till en politisk resurs för den enskilde invandraren. Karriärstudien, som bygger på djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer med personer i framträdande positioner, undersöker hur föreningslivet och dess nätverk kan fungera som rekryteringsbas och resurs för invandrare i olika delar av samhällslivet. Frågorna undersöks även i ett genusperspektiv.

Bo Bengtsson, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Syfte

Syftet med projektet har varit att, i ljuset av teorier om socialt medborgarskap, politiskt deltagande, politiska möjlighetsstrukturer och socialt kapital, empiriskt pröva i vilken utsträckning och genom vilka mekanismer organisering och föreningsliv kan fungera som politisk resurs för personer med utländsk bakgrund och bidra till deras integration i det nya hemlandet. Projektet har genomförts i Storstockholm och har ingått i ett europeiskt nätverk, inom vilket motsvarande studier genomförts i ett femtontal andra storstäder. Under 2008 integreras de olika nationella materialen till en europeisk databas, inom ramen för EU-projektet "Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe: Participation, Organisational Networks, and Public Policies at the Local Level" (se http://www.um.es/localmultidem). Därmed möjliggörs systematisk komparation mellan städer med olika strukturella och institutionella förutsättningar samt mellan länder med olika typer av migrationspolitik och medborgarskapsregim. Vi söker för närvarande medel för svensk medverkan i det komparativa analysarbetet.

Efter diskussioner med företrädare för det etniska föreningslivet, kommunala tjänstemän och forskarkolleger avgränsades projektet till personer och grupper med bakgrund i Chile och Turkiet, det senare inkluderande kurder, assyrier och syrianer. Dessa kategorier har å ena sidan funnits i Sverige så länge att ett välutvecklat föreningsliv hunnit etableras. Å andra sidan synes de - generellt sett - inte vara så integrerade i det svenska samhället att deras etniskt baserade föreningsliv skulle sakna politisk betydelse.

Fyra delstudier har genomförts:

1. En medborgarstudie (Myrberg, Bengtsson) baserad på besöksintervjuer på ca 60 minuter med ett urval på 1 500 respondenter (500 vardera med bakgrund i Chile, Turkiet och enbart Sverige). Intervjuerna inriktades på politiskt deltagande, föreningsaktivitet och politiska resurser.

2. En föreningsstudie (Strömblad, Bengtsson) baserad på besöksintervjuer på ca 75 minuter med företrädare för chilenska, turkiska, kurdiska, assyriska och syrianska föreningar. Intervjuerna inriktades på föreningarnas organisation, aktiviteter, resurser och externa nätverk. Kompletterande finansiering från FAS (projektet "Mångkulturell demokrati i europeiska storstäder: Lokal politik, organisatoriska nätverk och politisk integration") har gjort det möjligt att genomföra även denna studie som besöksintervjuer i stället för enkäter.

Båda intervjustudierna har varit framgångsrika. I individstudien varierar svarsfrekvensen från 49 till 66 procent för de tre delurvalen. I föreningsstudien medverkade 87 procent av de föreningar som bedömdes tillhöra målpopulationen.

3. En lokalstudie (Hertting) av det etniska föreningslivet i Norra Botkyrka, som baseras på dokumentstudier, intervjuer och deltagande observation. I denna lokala kontext finns relativt gott om etniska föreningar - inte minst turkiska, kurdiska, assyriska och syrianska - men även en demokrati- och integrationspolitik som gör den särskilt intressant att studera i projektets perspektiv.

4. En kontextstudie (Borevi, Hertting) som baseras på officiella dokument, hemsidor, expertintervjuer och tidningsartiklar. Syftet har varit att kartlägga de allmänna institutionella och diskursiva förutsättningarna för det etniska föreningslivet och för invandrade personers politiska deltagande i Storstockholm.

Projektets främsta teoretiska bidrag är att begreppet "politiska möjlighetsstrukturer" preciserats för en tillämpning på invandrade personers politisk integration via föreningsdeltagande. Analysen utgår från två olika mekanismer. En är direkt och kollektiv och innebär att en förening driver sina medlemmars politiska intressen - och lyckas med det. Den andra är indirekt och individuell och innebär att föreningsdeltagandet stärker enskilda medlemmars politiska resurser genom att utveckla medborgerliga färdigheter, bygga upp sociala nätverk och stärka den ömsesidiga tilliten. Såväl den kollektiva som den individuella mekanismen kan verka antingen via det etniska föreningslivet eller via föreningslivet i allmänhet.

Våra studier på individnivå visar att föreningsdeltagandet bland personer med bakgrund i Chile och Turkiet är lägre än bland personer med enbart svensk bakgrund. För personer i den senare kategorin tycks föreningsdeltagande främst syfta till att kunna hålla på med saker som intresserar dem, medan det för invandrade födda i Chile och Turkiet i minst lika stor utsträckning handlar om att försöka påverka samhället och att vara en god medborgare. För samtliga grupper bidrar föreningsdeltagande till ökad politisk självtilltro och ökat politiskt deltagande, särskilt i form av protester och kontakter. Dessa effekter tycks främst gå via den övning i politiskt relevanta färdigheter - t.ex. att ordna och leda möten och skriva offentliga brev - som det aktiva deltagandet i föreningar erbjuder. Även denna effekt tycks vara större bland personer med bakgrund i Chile och Turkiet.

Studierna på föreningsnivå pekar på att etniska föreningars förmåga att förmedla politiska resurser till medlemmarna i hög grad sammanhänger med deras organisatoriska kapacitet. Föreningar som har ett stort antal medlemmar och en bred repertoar av aktiviteter tycks ha större möjligheter att bistå medlemmarna i deras kontakter med det omgivande samhället. Detta är det främsta skälet till att chilenska föreningar som grupp är mindre engagerade i det politiska livet än framför allt kurdiska och assyriska/syrianska. De chilenska organisationerna utnyttjas mer sällan i syfte att påverka politiken genom demonstrationer, myndighetskontakter och annan opinionsbildande verksamhet. Därtill uppvisar de föreningar som har en hög grad av intern demokrati och medbestämmande de bästa förutsättningarna för att bidra till medlemmarnas politiska integration.

Resultaten från vår lokalstudie föranleder nyanseringar av idéerna om hur etniskt föreningsliv främjar politisk integration men också av den politiska föreställningen om nyttan av deltagar- och samtalsorienterad samverkan mellan lokala myndigheter och frivilligorganisationer. Sådan samverkan skapar nya möjligheter för föreningarna att driva sina intressen, men detta sker i vissa fall på bekostnad av föreningslivets funktion som arena för deltagande, samtal och inlärning. Här framträder alltså en potentiell konflikt mellan den direkta och den indirekta integrationsmekanismen (jfr ovan). I studien identifieras ett antal institutionella mekanismer som kan skapa dilemman av detta slag: professionalisering, konfliktundvikande, strategisk vaghet etc.

Materialet från vår kontextstudie kommer att ingå i den europeiska databasen. Därtill ställs det svenska materialet mot tidigare rapporterade resultat från andra länder med hjälp av en analysmodell för medborgarskapsregimer, som utvecklats av Ruud Koopmans och hans kolleger. I detta sammanhang diskuteras också hur Koopmans analysmodell kan utvecklas och förbättras.

Nya forskningsfrågor som genererats har att göra med vilka effekter olika nationella möjlighetsstrukturer har på föreningsmedverkan och politisk integration, något som kommer att vara utgångspunkten för de europeiska jämförelserna. Andra frågor som kan belysas med hjälp av våra material är inverkan av kön (som vi delvis redan analyserat), klass och ålder. De mönster som vi funnit i våra kvantitativa studier kan preciseras ytterligare genom kvalitativa studier av föreningar och medlemmar.

Ett projekt av det här slaget kräver en hel del kringarbete, och vid olika tidpunkter har 6 forskare och 5 forskningsassistenter medverkat. Intervjuerna har genomförts av Statistiska Centralbyrån, men projektmedarbetarna har svarat för utformningen av intervjuformulären. Den svenska projektgruppen har också spelat en ledande roll i utarbetandet av de gemensamma intervjufrågorna inom det europeiska nätverket. I avsaknad av aktuella och tillförlitliga register över invandrarföreningar har vi använt assistenter med bakgrund i Chile respektive Turkiet för att spåra de föreningar som ingår i populationen för föreningsstudien.

Våra testintervjuer visade att gängse frågeformuleringar i många fall var alltför abstrakta för personer med annat modersmål än svenska, vilket ledde till missuppfattningar och trötthet. Det formulär på enkel vardagssvenska som i stället använts har däremot fungerat väl enligt intervjuarnas rapporter. Vi har också utnyttjat formulär och svarskort på (chilensk) spanska, turkiska och kurdiska, vid behov även tolkhjälp.

Projektets ende doktorand Gunnar Myrberg disputerade den 28 september 2007. Vid sidan av Myrbergs avhandling kommer projektets viktigaste publikation att vara en antologi med arbetsnamnet "Föreningsliv, demokrati och lokal politik" som presenterar resultat från de olika delstudierna tillsammans med kommenterande artiklar av andra forskare. I övrigt har projektets medarbetare skickat in artiklar för publicering i olika vetenskapliga tidskrifter, och arbete pågår med ytterligare artiklar.

Resultat från projektet har presenterats vid internationella konferenser i Reykjavík, Rotterdam, Gent och Pisa, vid olika möten med det europeiska nätverket samt vid seminarier vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet samt Institutet för framtidsstudier. Tidiga resultat från projektet redovisas i en antologi publicerad av Integrationspolitiska maktutredningen.

Publikationslista

Adman, Per & Per Strömblad, 2008 kommande, ”Etniska föreningars betydelse för kvinnors och mäns politiska deltagande”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Adman, Per & Per Strömblad, 2008, ”Political Integration Through Ethnic or Non-ethnic Voluntary Associations?”, Uppsats till Nordiska Statsvetarförbundets konferens NOPSA 2008 i Tromsø, augusti 2008.

Aytar, Osman, 2008 kommande, ”Statslöshetens organisering. Om frivilligorganiseringen bland statslösa diasporagrupper i Sverige”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo (red.), 2004, Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, Bo, 2004, “Föreningsliv, makt och integration – ett inledande perspektiv”, s. 7–29 i Bo Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, Bo, 2004, “Föreningsliv, makt och integration – lägesöversikt och slutdiskussion”, s. 361–381 i Bo Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, Bo, 2004,“Politisk integration via det allmänna föreningslivet – en kunskapsöversikt”, s. 343–359 i Bo Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Bengtsson, Bo, 2005, “Politiska möjlighetsstrukturer – ett fruktbart perspektiv på föreningsliv och integration?”, Konferensuppsats presenterad vid Nordiska Statsvetarförbundets konferens NOPSA 05 i Reykjavík, augusti 2005.

Bengtsson Bo, 2007, ”Ethnic Organisation, Integration, and Political Opportunity Structures - Some Theoretical Considerations”, Artikel för Comparative Studies of Political Integration in a Multicultural Europe, Elsevier Science, Comparative Social Research 25. [Volymen ej utgiven; inlämnas till Journal of Ethnic and Migration Studies.]

Bengtsson Bo & Karin Borevi, 2004, ”Rasfördomar i folkrörelser hindrar politisk integration”, Dagens Nyheter, 11 november 2004.

Bengtsson, Bo, Marianne Danielsson & Nils Hertting, 2008 kommande, ”Demokratiseringspolitik och etnicitet i ytterstaden”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo & Clarissa Kugelberg (red.), 2008 kommande, Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo & Clarissa Kugelberg, 2008 kommande, ”Föreningsliv och politisk integration i det mångkulturella samhället – ett inledande perspektiv”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Bengtsson, Bo & Per Strömblad, 2008 kommande, ”Etniska föreningar och politisk integration”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Borevi, Karin, 2004, ”Den svenska diskursen om staten, integrationen och föreningslivet”, s. 31–63 i Bo Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Borevi, Karin, 2008 kommande, ”Multicultural Retrenchment? A Critical Analysis of Recent Developments in Political and Academic Discourse”. [Artikel för vetenskaplig tidskrift.]

Borevi, Karin, 2008, ”Mångkulturalism på reträtt?”, [Bokkapitel i festskrift under publicering.]

Borevi, Karin, kommande, ”Discursive Political Opportunity Structures in Sweden in the Field of Immigration, Migrant Integration, Racism and Xenophobia”. [Artikel för vetenskaplig tidskrift.]

Hertting, Nils, 2008 kommande, ”Etnisk organisering i den lokala nätverkspolitiken”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Hertting, Nils, 2008, “Neighbourhood Network Governance, Ethnic Organization, and the Prospects for Political Integration”, inlämnad till Journal of Housing and Built Environment.

Hertting, Nils, 2008 kommande, Politiska möjligheter och integrerande mekanismer. Om etniska föreningar, politisk integration och lokala nätverk, Gävle: Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, Forskningsrapport/Research Report.
 
Hertting, Nils & Marianne Danielsson, 2007, Utvärdering av Stadsdelsförnyelsen, Eskilstuna: Mälardalens högskola.

Molina, Irene, 2008 kommande, ”Lokal demokrati och deltagande – Sverige i en internationell utblick”, i Bo Bengtsson & Clarissa Kugelberg (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Égalité.

Myrberg, Gunnar, 2004, ”Föreningsliv och politiskt deltagande”, s. 197–229 i Bo Bengtsson, (red.), Föreningsliv, makt och integration, Stockholm: Fritzes, Ds 2004:49.

Myrberg, Gunnar, 2005, ”Associational Affiliation and Political Participation in a Minority Perspective”, Konferensuppsats presenterad vid Nordiska Statsvetarförbundets konferens NOPSA 05 i Reykjavík, augusti 2005.

Myrberg, Gunnar, 2007, Medlemmar och medborgare. Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Myrberg, Gunnar, 2008 kommande, ”Föreningsdeltagande och föreningsattityder bland stockholmare med bakgrund i Chile, Sverige och Turkiet”, i Bo Bengtsson och Clarissa Kugelberg, (red.), Föreningsliv, demokrati och lokal politik, Malmö: Egalité.

Myrberg, Gunnar, 2008, ”Political Integration through Associational Affiliation?”, Inlämnad till Journal of Ethnic and Migration Studies.

Strömblad, Per & Bo Bengtsson, 2007, ”Empowering Members of Ethnic Organisations. Tracing the Political Integration Potential of Immigrant Associations in Stockholm”, Inlämnad till Scandinavian Political Studies.

Strömblad, Per & Bo Bengtsson, 2007, ”Political Participation of Ethnic Associations: Exploring the Importance of Organisational Level Differences in Endowment and Ambition”, Konferensuppsats presenterad vid ENCR Conference i Pisa, september 2007, inlämnad till Ethnic and Racial Studies.

Strömblad, Per & Gunnar Myrberg, 2005, ”Urban Inequality and Political Recruitment – A Case of Statistical Discrimination?”, Konferensuppsats presenterad vid Nordiska Statsvetarförbundets konferens NOPSA 05 i Reykjavík, augusti 2005.

Strömblad, Per & Gunnar Myrberg, 2008, Urban Inequality and Political Recruitment Networks, Stockholm: Institutet för framtidsstudier, Arbetsrapport/Working Paper 2008:3.