Anders Malmberg

Kluster och innovationssystem i tid och rum

Detta fyraåriga forskningsprogram är inriktat på analys av näringslivsomvandling i ett kluster- och innovationssystemperspektiv. Även om det finns skillnader mellan begreppen kluster och innovationssystem är det mycket som förenar dem. Båda utgår ifrån ett synsätt där innovation, förnyelse och utvecklingskraft uppkommer som ett resultat av ett samspel mellan olika aktörer. Båda delar utgångspunkten att detta samspel förutsätts äga rum i geografiskt avgränsade miljöer. Båda har även under senare år haft stor påverkan på närings-, innovations- och regionalpolitik.
Programmets ligger ämnesmässigt i skärningsfältet mellan ekonomisk geografi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Syftet att genomföra empiriska analyser av industriell dynamik med teoretisk bas i existerande kluster- och innovationssystemforskning, samt att via de studier som genomförs bidra till såväl metodutveckling som fortsatt begrepps- och teoriutveckling på området. Inom programmets ram genomförs delstudier av olika karaktär. Komparativ analys av brett upplagda fallstudier av utvalda kluster/innovationssystem kombineras med systematisk prövning av påstådda samband avseende enskilda relationer i sådana system (t ex mellan kund och leverantörer; konkurrerande företag; näringsliv och högskola). Särskilda studier görs av den lokala arbetsmarknadens betydelse för dynamiken i regionala kluster, respektive hur lokal dynamik hänger samman med globalt verksamma, transnationella företags strategier och struktur.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.