Jan Brunius

Scanning av medeltida pergamentomslag i Riksarkivet

I Riksarkivet i Stockholm finns ett stort bestånd av medeltida bokfragment, totalt ca 22 000 fragment. Fragmenten användes på 1500- och 1600-talet som omslag till den svenska förvaltningens räkenskaper. Flertalet kommer från latinska gudstjänstböcker från kyrkor och kloster, men det finns också blad ur juridiska, teologiska och andra handskrifter. Det samlade materialet som är fragment ur både importerade och inhemskt producerade böcker, täcker hela perioden från 1000-talet till 1500-talet och kommer från mer än 5 000 handskrifter.
En vetenskaplig katalogisering av fragmentmaterialet inleddes på 1930-talet av Toni Schmid, senare med hjälp av Oloph Odenius. Resultatet av deras arbete som avslutades 1995 är en kortkatalog över ca 10 500 fragment, kallad Catalogus Codicum Mutilorum (CCM). Katalogen innebar att ca hälften av fragmenten då var katalogiserade. Fortsättningen av katalogiseringen påbörjades 1995 med medel från Vitterhetsakademien genom det s.k. MPO-projektet, som beräknas bli slutfört 2004. Samtidigt med katalogiseringen genom en databas görs en bildskanning av fragmenten, vilket innebär att bilder kombineras med textbeskrivningarna. MPO-projektet presenteras på Riksarkivets hemsida www.ra.se.
Hela det stora materialet i CCM-katalogen är däremot ännu inte skannat. Detta projekt avser just denna skanning, vilken innebär att hela det samlade fragmentmaterialet blir tillgängligt i bildform. Med en framtida publicering på Internet av databasen blir därmed Riksarkivets samtliga bokfragment tillgängliga i bild och i katalogform för internationell forskning.

Jan Brunius, Riksarkivet. Stockholm

Projektet avsåg scanning av ca 10 000 medeltida bokfragment som använts som räkenskapspärmar på 1500- och 1600-talen. När projektet avslutats har ca 9 000 fragment scannats som är ett ytterst viktigt komplement till den textdatabas över fragmenten som tidigare funnits. Arbetet med en publicering av hela materialet på Internet pågår. Det ökande intresset för fragmenten har lett till utställningen Stympade böcker på Stockholms medeltidsmuseum 2004-2005 samt ett internationellt symposium om fragmentmaterialet i Vitterhetsakademiens regi 2003.

Publikationer

Kerstin Abukhanfusa, Stympade böcker, Märkvärdiga blad ur svensk bokhistoria. Stockholm 2004.

Jan Brunius (red.), Medieval Book Fragments in Sweden. An international seminar in Stockholm 13-16 November 2003. KVAAH Konferenser 58. Stockholm 2005.