Alexander Husebye

Säkerställande av källmaterial från IT-företag i obestånd

Föreningen Stockholms Företagsminnen (FSF) genomför ett projekt med målet att dokumentera konkurser som ägt rum inom IT-branschen under senare år, framför allt internetkonsultföretag. Projektets syfte är att möjliggöra forskning inom området utifrån en mångfald ämnen och frågeställningar. Det genomförs under en tvåårsperiod av FSF:s forskningssekretariat i nära samarbete med forskningssamhället och aktörer i obeståndsprocesser. De aktuella företagens särdrag är naturligtvis väsentliga för valen av arbetsmetoder. Bland annat skall oral history-baserade metoder användas för att samla information. Digitalt källmaterial skall samlas in och bearbetas. Projektet utgår från Stockholm som ett centrum för IT-branschen i Sverige och utnyttjar FSF:s kompetens för dokumentation likaväl som föreningens nätverk av aktörer och forskare. Projektet utgör även en inledning till en större ansats från näringslivsarkivens sida att dokumentera IT-branschen i dess helhet. Arbetsmetoder och urval dokumenteras på ett sätt som möjliggör vidare regionala tillämpningar.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.