Alf W Johansson

Gösta Bagges dagbok 1939-1944

Gösta Bagge (1882-1951), ledare för högerpartiet 1935-1944, förde under sin tid som ecklesiastikminister i samlingsregeringen 1939-1944 en utförlig dagbok. Efter viktigare regeringssammanträden och samtal dikterade Bagge en redogörelse för vad som förevarit för sin sekreterare (som också var hans dotter). Dagboken finns i Gösta Bagges samling på Riksarkivet. Den utgör den viktigaste källan till belysningen av regeringens interna diskussioner under krigsåren, särskilt de s.k. allmänna beredningarna vid vilka inga protokoll fördes. Flera statsråd förde dagbok, men ingen så systematiskt och i sådan omfattning som Gösta Bagge. Dagboken omfattar sammanlagt 1 088 maskinskrivna sidor. Projektet består i att redigera dagboken för tryckning: identifiera namn, upprätta personregister, kommentera företeelser i texten och förse det hela med en inledning. Utgivningen sker genom Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.