Torbjörn Andersson

Parallell och motstridig rättstillämpning

Det finns en klar trend att offentligrättsliga regleringar får ökad betydelse för privaträttsliga förhållanden. Den kanske viktigaste orsaken till detta är internationaliseringen av rätten, vilken bl.a. illustreras av Sveriges inträde i EU. Gränsöverskridande regleringar ger nya och större öppningar för parallell tillämpning. Med det senare avses att olika judiciella, eller kvasijudiciella organ tillämpar i princip samma rättsregler på samma rättsförhållande. Projektet utgår ifrån tesen att den idé om rättens enhetlighet som varit grundläggande under 1900-talet måste förändras när rätten blivit en del av "det postmoderna samhället". Nya strategier kan behöva utvecklas för att motstridigheter skall undvikas. Strävan efter enhetlighet kan behöva överges.

Ett syfte är att testa de metoder som utvecklats i svensk rätt på de problem som uppstår vid gränsöverskridande parallell tillämpning. Behovet av hanteringsmetodik är störst i snittet mellan allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt mellan Sverige och EU. Projektet avses vidare belysa rättsideologin bakom strävan efter enhetlig rättstillämpning. De problem som anknyter till parallell tillämpning beror på just att enhetlighet åtnjuter ett högt värde. Eftersom samhällsutvecklingen tenderar att försämra förutsättningarna för enhetlighet ingår vid sidan av en analys av "förenhetligande metoder", i projektets syfte att utvärdera idén om uniformitet och föreslå modifikationer respektive alternativ.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.