Erik Kjellberg

Dübensamlingen. En europeisk musikskatt från 1600-talet

En av de mest betydande samlingarna med musikalier från 1600-talet är den s.k. Dübensamlingen, sedan 1732 förvarad vid Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen omfattar ca 3 000 verk i handskrift och tryck av över 200 kompositörer från flera länder samt många anonyma verk. Den utgör delar av det hovkapellets repertoar från och med drottning Kristina till och med Karl XII. Den har fått sitt namn efter donatorn, hovmarskalken Anders von Düben, tidigare hovkapellmästare liksom fadern Gustav och farfadern Anders Düben d.ä. Det finns en rad musikvetenskapliga studier, notutgåvor och skivinspelningar av samlingens många unika verk, men det saknas alltjämt en publicerad efter vetenskapliga principer ordnad katalog.

Huvudsyftet med projektet är att utforma en databaskatalog över hela samlingen och i lämplig form publicera denna över Internet. Katalogiseringen bygger på redan genomförd forskning, men vissa delstudier av samlingens över 30 000 manuskript respektive verkenheter måste också göras. En historik över samlingen står också på programmet. Projektet genomförs i nära samarbete med Uppsala universitetsbibliotek. Förutom projektledaren är fyra svenska forskare knutna till projektet på deltid, därjämte deltar två internationella experter: professor em. Kerala Snyder, University of Rochester, USA och Dr. phil. Peter Wollny, Bach-Archiv, Leipzig.

Erik Kjellberg, institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet

Projektet har i allt väsentligt kunnat genomföras enligt projektplanen. Databasen "The Düben Collection Database Catalogue" kunde öppnas på Internet den 7 september 2006, samma dag som en internationell tredagarskonferens i anslutning till projektet tog sin början: "The Dissemination of Music in 17th-Century Europe. Celebrating the Düben Collection".

Arbetet med den slutgiltiga inkodning av data i denna stora handskriftssamling har kunnat genomföras tack vare Riksbanekns jubileumsfond. Arbetet inom den anvisade projektramen påbörjades i januari 2003. Efter RJ:s medgivande om förlängd dispositionstid kunde arbetet fortgå till september 2006. Det visade sig att projektet något mer resurser än beräknat. Två projektdeltagare, Lars Beglund och Kia Hedell, måste strax före den ordinarie projekttidens utgång anlitas för andra uppgifter inom undervisning. Medel fanns därmed till en ersättare, en kvalificerad gäststudent från Tyskland - Juliane Peetz - som under slutåret arbetade med assistans av projektledaren, Berglund och Hedell, samt en lönebidragsarbetare (David Jansson). Vidare kunde några studenter engageras för arbetet med den tidsödande inscanning av dokumenten respektive viss språkgranskning av databasens engelska kommentarer, vilka hade påbörjats i början av 1990-talet i samband med de inledande databasförsöken och inmatning av data (se projektplanen).

Den tekniska uppföljningen och den löpande justeringen av databasens strukturer kunde som planerat ske fortlöpande i nära samarbete med civilingenjör Carl-Johan Bergsten (GoArt, Göteborg). Databasens server låg fram till våren 2006 på GoArt i Göteborg men måste av tekniska och praktiska skäl med tanke på framtida underhåll, ansvarsfrågor m.m. flyttas över till Uppsala universitets webhotell. Huvudansvarig för denna överföring var pensionerade ingenjören Jan Johansson (Uppsala). Johansson kunde också realisera projektets intentioner vad gäller internetsajtens utseende, sökfunktioner osv. Jan Johansson arbetsinsats kunde å ena sidan inte förutses i projektansökan och visade sig till viss del kunna rymmas inom budgeten eftersom kostnaderna för övrig konsultverksamhet, resor m.m. blev mindre än beräknat.

Av den internationella expertgruppen var i synnrhet Dr. Peter Wollny (Leipzig) i regelbunden kontakt med projektet: Kjellberg,Berglund och Hedell gjorde ett studiebesök i Leipzig (Bacharkivet) och Dresden (Sächsische Landesbibliothek), och Peter Wollny besökte Uppsala vid ett par tillfällen under projekttiden.

Viss teknisk utrustning för projektet (datorer, extern hårdisk och flatbäddsacanner)
kunde finansieras inom projektet, men Uppsala universitet bidrog också härtill med ett engångsanslag (30.000 SEK ). Projektarbetet har kunnat bedrivas i ett särskilt anvisat arbetsutrymme på Uppsala universitetsbiblioteks handskrifts- och musikavdelning, vilket var en förutsättning för all hantering av originalmaterialet och underkättade den dagliga kontakten bibliotekets ordinarie personal.

Vid den nämnda konferensen 7-9 september som markerade projektets avslutning medverkade ett tjugotal forskare från Tyskland, Polen, England, USA och Sverige. Den allmänna uppfattning var att musikvetenskapen och musiklivet hade fått ett nytt och mycket innovativt arbetsredskap utan tidigare motsvarighet. Under hösten 2006 har projektet uppmärksammats i svensk press och utländsk fackpress. Det är databasens utomordentligt finfördelade struktur och flexibilitet som utgör det vetenskapliga huvudresultatet. En av de mest betydande musiksamlingarna från 1600-talet har nu blivit betydligt mer lättillgänglig för vetenskapliga frågeställningar och för praktisk-pedagogisk användning över hela världen - all information i databasen är på engelska. Huvudresultatet av projektet är således den för alla och envar tillgängliga databasen. Den kan sökas antingen via en sökmotor som exempelvis Google eller via uppsalainstitutionens hemsida www.musik.uu.se (med en klickning på databaslänken på den första sidan!).

Närmast följer utdrag ur databasens presentationssidor vilka är uppdelade i flera skikt:

De introducerande avdelningarna:
The Düben Project
The Düben Collection

som följs av anvisningar hur man kan söka i databasen antingen genom ett enklare förfaringssätt (Basic search) eller genom ett mer avancerat (Advanced search).

Dessutom finns en utförlig bibliografi, förkortningslista och anvisningar hur man som användare kan komma i kontakt med ansvariga för databasens innehåll och skötsel.
Beträffande sakuppgifterna och dess relation till forskningen kommer en särskild expertgrupp att träffas förslagsvis två gånger per år för att ställning till inkomna förslag och besluta om kompletteringar och justeringar. Den tekniska supporten (backup m.m.) kommer rutinmässigt att skötas via Uppsala universitets webhotell. Databasen kommer därmed att bli ett verktyg och en spelplan för tidigare och aktuell forskning, för pedagogiska projekt och demonstrationer och för praktisk musikutövning.

Utdrag ur presentationssidor i databasen
The Düben Collection Database Catalogue
(Söksidor kan tyvärr inte medtas här eftersom tabeller inte kan hanteras i denna rapport enligt RJs anvisningar)

Information om arbetet har lämnats under projekttiden vid med seminarier och kurser på olika nivåer vid Institutionen för musikveytenskap samt under slutåret (2006) av mig som projektledare i olika sammanhang:

27 januari i min promotionsföreläsning vid Uppsala universitets doktorspromotion
19 juni vid mitt föredrag vid den internationella musikbibliotekariekonferensen i Göteborg
28 juni i radioprogrammet Mitt i Musiken

samt vid konferensen 7-9 september i Uppsala såsom föreläsningar och demonstrationer av mig, professor Kerala Snyder, Rochester University och civilingenjör Carl-Johan Bergsten. I samband med denna konferens skickades pressreleaser ut centralt från universitetet.