Karin Martinsson

Hortus Rudbeckianus - Olof Rudbeck den äldres botaniska trädgård i bild och verklighet

Olof Rudbeck den äldre anlade 1655 den första botaniska trädgården i Sverige och banade på så vis väg för naturvetenskapens framväxt i landet. Detta projekt skall utmynna i en katalog över de växter som odlades i Olof Rudbeck den äldres botaniska trädgård i Uppsala 1655-1702. Katalogen kommer även att fungera som en uppslagsbok för de förlinneanska växtnamn som användes av Olof Rudbeck och hans samtid. En betydande del av arbetet omfattar tolkning av växtnamnen i Olof Rudbecks trädgårdslistor samt tolkning, katalogisering och digitalisering av de unika växtplanscherna i Olof Rudbecks "Blombok" från slutet av 1600-talet. Blomboken är en handskrift som omfattar 3 000 färgplanscher med växtavbildningar, delvis av stort botaniskt och odlingshistoriskt värde. Den utgör en outforskad parallell till Olof Rudbecks praktverk Campus Elysii, i vilket han avsåg att avbilda alla kända växter i världen. Medan Campus Elysii blev lågornas rov i Uppsalabranden 1702 förblev Blomboken opublicerad. Blomboken dokumenterar Sveriges första botaniska trädgård, kännedomen om svensk 1600-talsflora och de växter som fanns i odling vid denna tid. Genom projektet förbereds en publicering av Blombokens planscher, såväl i digital som tryckt form. Hortus Rudbeckianus är ett samarbete mellan Botaniska trädgården, Evolutionsmuseet och universitetsbiblioteket, alla vid Uppsala universitet.

Karin Martinsson, Uppsala universitet

Syfte

Projektets främsta syfte har varit att tolka och sammanställa information om Olof Rudbeck den äldres botaniska trädgård i Uppsala under 1600-talet. Utöver Rudbecks tre tryckta växtförteckningar över trädgården i Uppsala och information ur Campus Elysii, har vi även tolkat Rudbecks student Daniel Daalhemius anteckningar från 1669 samt Rudbecks egna anteckningar i Burser-herbariet och olika botaniska böcker. Ett ovärderligt komplement till den skrivna informationen har varit Blomboken, de elva handmålade volymer där ett stort antal växter från trädgården finns avbildade. Genomgången av Blomboken har ökat antalet kända växtslag från den botaniska trädgården med mer än 25 %. Totalt har vi kunnat identifiera 2 500 växtslag som odlats i trädgården på 1600-talet och översatt deras 1600-talsnamn till modern nomenklatur. Av dessa är 1 500 arter och resten är kulturformer av olika slag. Rudbeck ansåg sig ha introducerat minst 1 072 av dessa växtslag som nya i Sverige t.ex. potatis, tomat och lakritsrot. Namnen har i de flesta fall kunnat kopplas till ett referensmaterial ur Burser-herbariet, Blomboken eller Campus Elysii.

Blomboken - motiv, tecknare, förlagor

En betydande del av projektet har ägnats tolkningen av de unika växtplanscherna i Blomboken. Av de 3 500 planscherna har 1 400 identifierats som extra intressanta ur svensk synvinkel då de innehåller någon form av originalinformation i bild och/eller text. Många av dessa är målade efter växtexemplar odlade i den botaniska trädgården. Övriga bilder har kunnat identifieras som kopior ur ett tjugotal örtaböcker och floror från1500- och 1600-talet samt Burser-herbariet och Olof Rudbeck den yngres (uppbrunna) Leiden-herbarium.

På ett 80-tal av Blombokens planscher finns uppgifter om vilda växters förekomst i Sverige. Flera av dessa är svenska primärfynd såsom dvärgbjörk från Skarsfjället, ölandstok från Öland och slåttergubbe från Medevi. För 99 växtslag finns svenska namn antecknade såsom åkane, ydeträ och molterbär. Flera av trädgårdsväxterna har, efter att ha introducerats av Rudbeck, förvildats i svensk natur och betraktas nuförtiden som en del av den svenska floran såsom kungsängslilja, småsporre och kanadabinka. Identifiering av konstnärerna och de förlagor som kopierats har givit oss kunskap om hur Olof Rudbeck lade upp arbetet med det monumentala bokprojektet. 3 200 av teckningarna är signerade av sammanlagt cirka 45 illustratörer. Av dessa har vi identifierat trettio, två kvinnor och 28 män, som upphovsmän till alla utom femton av de signerade teckningarna. De flitigaste tecknarna har ingått i Olof Rudbecks hushåll (barn, svärson, inneboende), varit stipendiater vid universitetet eller barn till hans värvade hantverkare. De oidentifierade tecknarna har endast bidragit med en bild vardera, möjligen som en del i tentamen för Olof Rudbeck.

Förmedling av resultat

Projektets huvudrapport, "Hortus Rudbeckianus - an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702", är en katalog över de 2 500 växter som odlades i den botaniska trädgården i Uppsala på 1600-talet. I inledningen kommenteras de olika källskrifter som vi använt samt växternas introduktionsvägar och förutsättningar för odling i Uppsala på 1600-talet.
I samarbete med Prisma bokförlag kommer "Blomboken - bilder ur Olof Rudbecks stora botaniska verk" att ges ut i september 2008. I bokens inledande kapitel skildras det botaniska verkets tillkomsthistoria och korta biografier ges över tecknare och formsnidare. Därefter presenteras ett urval om 530 av de mest intressanta planscherna ur Blomboken med kommenterande texter, representerande handskriftens botaniska, hortikulturella och kvalitetsmässiga bredd.

Utöver huvudrapporten och den kommande förlagsutgåvan har fakta- och bildmaterial från projektet kommit till användning i ett antal trädgårds- och botanikhistoriska artiklar och skrifter publicerade bland annat i samband med Linnéjubileet. Ett register till Blomboken håller på att utarbetas och en artikel om rudbeckianska bidrag till kännedomen om den svenska floran är planerad. Fler än 800 växtslag har lagts in i SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas www.skud.ngb.se) som dokumentation av deras tidigaste svenska odlingshistoria. Föredrag har hållits bland annat på Rudbeckslaboratoriet, Svenska Linnésällskapet, Uppsala stadsbibliotek och Landsarkivet i Uppsala.
Ett planteringsförslag för en "Rudbecksplantering" har sammanställts omfattande cirka 170 växtslag; inhemska växter upptäckta av Olof Rudbeck samt apoteks- och prydnadsväxter odlade för första gången i Sverige av Rudbeck. Denna plantering håller på att realiseras i Botaniska trädgårdens i Uppsala barockträdgård (ursprungligen Uppsala slottsträdgård anlagd av Olof Rudbeck).