Staffan Fridell

Ortnamn i muntlig och skriftlig tradering

Detta projekt syftar till att - utifrån ett större empiriskt material i en utvald region - försöka konstruera en modell för hur ortnamn från medeltidens slut fram till nutid har traderats parallellt, dels skriftligt och dels muntligt, samt hur de två traderingsformerna har påverkat varandra. Resultatet kommer att ha principiell metodisk betydelse, eftersom de viktigaste källorna för ortnamnstolkning - äldre skriftliga belägg respektive sentida dialektuttal - kommer att kunna infogas i en dynamisk modell och bättre värderas källkritiskt. Projektet genomförs så att alla bebyggelsenamn i en region av lämplig storlek genomgås. De etymologiskt genomskinliga namnen, dvs. de namn där det går att utan problem rekonstruera en fornsvensk utgångsform, väljs ut. Dessa namn undersöks därefter noggrant vad gäller muntlig och skriftlig tradering i olika typer av texter. Avsikten är att finna mönster som kan infogas i en generell modell för ortnamnstradering. Undersökningen sker mot bakgrund av vad som är känt om regionens dialekt. Samtidigt måste man ha i minnet att dialekternas uttal i allmänhet är känt för oss genom uppteckningar från sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal, och att denna tids dialekt sannolikt i viss utsträckning har genomgått restitution av äldre uttalsförändringar under påverkan av riks- och skriftspråk.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.