Ulla Johnsson-Smaragdi (avliden)

Medialiseringen av ungas liv

Projektet avser att analysera om medierna under de senaste 25 åren bidragit till ökad konsumism och individualisering, samt till privatisering och globalisering av de ungas liv. Projektets syfte är att med kvantitativa, longitudinella data empiriskt belysa detta. Fokus är på hemmet och det privata i relation till det offentliga och gemensamma, på den individuella respektive den sociala identiteten, på rollen som medborgare eller konsument samt på lokal och global förankring.

Frågan är om balansen mellan privat och offentligt tillbringad fritid förändrats eller engagemanget i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet minskat över åren. Har det skett en förskjutning från ett aktivt deltagande till ett passivt konsumerande: från att vara deltagare till att vara mottagare? Betydelsen av den individuella identiteten och livsstilen betonas alltmer på bekostnad av den sociala identiteten. Medieområdet har också globaliserats. Det har konsekvenser för hur barn och ungdomar ser på sig själva, på sitt liv och på sin plats i världen.
Etnografisk forskning på området är teoretiskt stark men fattig på empiriska resultat. Empiriska analyser, som med kvantitativa data, jämförbara över grupper av individer och över kontexter kan belägga eller vederlägga teorier och som kan bekräfta och nyansera tidigare forskning, är väsentliga. Sådana data finns i det longitudinella Mediapanelprogrammets databas som omfattar empiriska data mellan 1975-2002.

Digital slutredovisning på svenska saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.