Erika Meyer-Dietrich

Människobilden i Egypten

Inom den egyptiska religionen är begrepp som Ach, Ba, hjärtat, Ka, kroppen och skuggan, enheter som konstituerar en person. Begreppen är kännetecknande för människobilden i den egyptiska kulturen. Eftersom vi saknar liknande begrepp inom vårt eget kulturarv finns det behov att utreda deras betydelse. Trots undersökningar inom egyptologin finns fortfarande många oklarheter och frågetecken kring deras lexikografiska och semantiska betydelse. Försöken att använda terminologin från den europeiska kulturen och överföra den på några av dessa egyptiska personbegrepp för att tydliggöra dem - t.ex. översättningen av Ba med det kristna begreppet 'själ' - har fördunklat förståelsen av dessa begrepp. Det har lett till otydliga föreställningar kring begreppen inom vetenskapen. Det skapar också en felaktig bild av den egyptiska kulturen för allmänheten. Därför är det angeläget att utreda begreppen från kulturer som är annorlunda vår egen och göra dem rättvisa genom att skapa terminologier som hindrar att felaktiga konnotationer väcks. Projektets syfte är att utreda de egyptiska personbegreppens betydelse i den kontext där de mest förekommer, nämligen inom dödskulten. Personbegreppen analyseras utifrån en rituell handling med vars hjälp den döda kvinnan vill leva vidare. Ritualen bildar på så sätt den semantiska ramen där människobilden får sin betydelse.

Digital slutredovisning på svenska saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se