Jan-Erik Gröjer (avliden)

Redovisning, samspel och effektiva kapitalmarknader

Hypotesen om den effektiva kapitalmarknaden bygger på idén om informationseffektivitet och på att marknaden jämnar ut agerandet från icke-rationella aktörer. Samtidigt har vi de senaste åren fått bevittna ett antal redovisnings-, revisions- och insiderskandaler. Dessutom har också den finansiella redovisningens allmänna värderelevans - i termer av förklaringsvärde av aktiepriser - enligt flera forskningsrapporter fallit. Som en konsekvens börjar flera forskare ifrågasätta antagandet om kapitalmarknadens effektivitet och nya frågor börjar ställas. Detta gäller inte minst frågan om redovisningens tillkomst, spridning och mottagande hos kapitalmarknadens aktörer.
Forskningsprogrammets första del handlar om att följa hur olika aktörer använder sig av eller samspelar med redovisning (som i sig själv är en aktör) i skapandet av en kapitalmarknad. Speciellt intressant blir det om de olika aktörerna har skilda uppfattningar om vad som är en effektiv och ineffektiv kapitalmarknad. I forskningsprogrammets andra del är planen att använda olika slags experiment för att pröva nya sätt och former för finansiell rapportering och hur dessa kan påverka samspelet mellan aktörer. Syftet med forskningsprogrammet är att öka förståelsen för redovisningens roll på kapitalmarknaden och därmed bidra till en mer sofistikerad marknad.

Digital slutredovisning på svenska saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.