Karl Molin

Samtidsdokumentation

Projektet är ett första steg i ett långsiktigt arbete med att dokumentera den politiska processen i regering och departement. Detta sker mot bakgrund av de iakttagelser av en bristfällig dokumentationspraxis som från olika håll rapporterats under senare år.
Projektet handlar i första hand om intervjuer med ledande politiker och departementstjänstemän. En förebild för den verksamheten är de systematiska intervjuer med presidenter och presidentstaber som bedrivs vid Miller Institute, University of Virginia.
Vår plan är att med utgångspunkt i pågående projekt vid Samtidshistoriska Institutet (SHI) göra en serie intervjuer. Dessa skall ta upp dels frågor som motiveras av pågående forskning, dels mer allmänna frågor med inriktning mot politikens nätverk och koalitioner.
De genomförda intervjuerna görs till föremål för systematisk utvärdering med hjälp av utomstående sakkunskap. Arbetet inriktas i det skedet på att utveckla planeringen av intervjuerna och att bestämma urvalet av intervjupersoner. En plan upprättas för fortsatt intervjuverksamhet i syfte att skapa ett nationellt intervjuarkiv.
I uppgiften att förbättra dokumentationspraxis ingår även att sprida kunskap om de nuvarande bristerna och föreslå hur de kan motverkas. SHI hoppas kunna spela en viss, om än blygsam roll i det avseendet. SHI vill också verka för att en nationell clearing-central för muntlig historia skapas, där information om redan utförda vetenskapliga intervjuer insamlas och görs tillgänglig.