Claes Gejrot

Syndare från norr: Sverige och Finland i det medeltida penitentiariearkivet

Projektets mål är att presentera och analysera de texter rörande Uppsala kyrkoprovins under senmedeltiden som bevarats i det påvliga penitentiarieämbetets arkiv. ämbetet är den instans i Vatikanen som handhar svåra absolutionsärenden. Totalt rör det sig om cirka 430 texter på latin (motsvarande ca 150 sidor) ur olika handskrivna volymer. Texterna ger ny kunskap om det senmedeltida samhället och dess människor. Materialet har hittills varit okänt för forskningen och är av stort intresse för bland annat historiker, teologer, rättshistoriker och filologer. Projektet är tvärvetenskapligt utformat. Fil. dr Sara Risberg (latin) och docent Kirsi Salonen (historia) har engagerats för arbetet. Projektet leds av Svenska Riksarkivet och Svenskt Diplomatarium genom docent Claes Gejrot och stöds aktivt av Finska Riksarkivet. En referensgrupp har knutits till projektet. Projektet finansieras även med medel från Kungl. Vitterhetsakademien och Riksarkivet i Sverige.

Volymen som blir projektets slutprodukt planeras få följande innehåll: (1) Ett inledande avsnitt där det medeltida penitentiarieämbetet presenteras och det nu aktuella materialet sätts in i sitt språkliga, historiska, kyrkorättsliga och teologiska sammanhang. (2) En komplett textkritisk edition av den latinska texten med kritisk notapparat. (3) Fylliga innehållssammanfattningar. (4) Kommentarer till sakinnehållet. (5) Person, ort- och sakregister.

Claes Gejrot, Riksarkivet

Penitentiarian - det påvliga botinstitutet - har sedan 1980-talet, låt vara i begränsad omfattning och endast för forskare, öppnat dörrarna för undersökningar av det medeltida materialet i dess samlingar i Vatikanen.

Inventeringen av skandinaviskt material i penitentiarians arkiv i Vatikanen var genomförd redan före projekttiden, vilket har varit en given förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av projektet. Detta har inneburit att forskarna, som förutskickats i ansökan, helt har kunnat fokusera på utgivning, analys och kommentarer av textmaterialet. Totalt har 453 texter behandlats inom projektet på detta sätt. Det rör sig här uteslutande om handlingar som har bevarats rörande det senmedeltida Sverige eller Uppsala kyrkoprovins (inkluderande Åbo stift, men exkluderande Skånelandskapen). Till utgåvan fogas förutom registerhandlingar från Vatikanen ett litet antal originaldokument med anknytning till penitentiarian som av olika anledningar bevarats i arkiv i Sverige och Finland. Slutpublikationen bär arbetstiteln: "Auctoritate Papae. The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526". Den beräknas gå i tryck efter sommaren 2008.

Enligt beräkningar av föreliggande manus kommer boken att omfatta cirka 550 boksidor, varav textutgåvan - med latinsk text, noter och innehållssammanfattningar - utgör ungefär 385 sidor. Texterna är av varierande längd och komplexitet. Till de för bland annat filologerna allra mest intressanta texterna hör ett åttiotal belägg ur kategorien "De declaratoriis". Här finner vi längre, detaljspäckade redogörelser som föranletts av att främst enskilda präster sett sig tvungna att förklara på vilka grunder de anser sig vara utan skuld i olika rättsfall där de ändå varit direkt eller indirekt inblandade. Till största delen rör det sig om mord och våldsbrott av olika slag. Dessa texter ger färgrika bilder av situationer där det medeltida vardagslivet tränger igenom.

Förutom denna materialtyp finns andra kategorier som för historiker och medievister i olika discipliner är av minst lika stort intresse. Så hittar vi till exempel bland ansökningar om äktenskapsdispenser och vigningsrätt för präster av illegitim börd ett stort antal namngivna personer. Totalt ger oss det svenska materialet, som alltså tidigare inte varit känt, omkring sexhundra nya belägg på personer och dessutom en ansenlig mängd nya exempel på svenska ortnamn.

Latinisten Sara Risbergs arbete har bestått av läsning, tolkning, transkription och vetenskaplig edering av texterna. Arbetet har inneburit en rad besvärliga språkliga avgöranden, av såväl lexikal som syntaktisk natur. Latinet i de registrerade notiserna har synbarligen hastigt nedtecknats av penitentiarians kansliskrivare, vilkas handstilar nästan genomgående kännetecknas av en hårt förkortad kursiv. Resultatet av kanslisternas arbete har ofta blivit svårtolkade passager, anakoluter och neologismer. I utgåvan har alla förkortningar lösts upp till normalt senmedeltida latin. Besvärliga ställen har i förekommande fall rättats eller, vilket är vanligare, kommenterats och förklarats i den textkritiska apparaten. De principer som har använts för utgivningsarbetet klargörs i bokens inledning. För att tillgodose krav på lättillgänglighet har varje latinsk text givits en inledande, relativt detaljerad innehållssammanfattning på engelska. Latinisten har dessutom identifierat personer och platser så långt detta varit möjligt, ibland efter konsultationer inom och utom projektgruppen.

Historikern Kirsi Salonens arbete har främst inriktats på att skriva en fullödig inledning till utgåvan och en presentation av källkategorien, som torde vara i stort sett obekant för en stor del av de förväntade läsarna. I inledningen sätts de svenska texterna i relation till den bevarade massan av europeiskt material i penitentiariearkivet. Bakgrunden till ämbetet och dess organisation beskrivs i sammanfattande ordalag. En systematisk undersökning av materialet från Uppsalaprovinsen belyser texterna från olika håll och besvarar olika frågor. Genomgående görs hänvisningar till ställen i de ederade texterna, och sakförhållanden kommenteras. Några utvikningar görs, till exempel om förekomsten av alkoholrelaterat våld i dokumenten.

Projektledaren har under projektets gång granskat texter och diskuterat olika problem. Ett flertal projektmöten, i Rom och Stockholm, har ägt rum där arbetet har diskuterats principiellt och ibland i detalj. En referensgrupp med historiker och latinister från Sverige och Finland har varit knuten till projektet. Ett inledande möte med denna grupp i Stockholm i maj 2005 samt ett planerat avslutande i oktober 2008 inramar de löpande kontakter som tagits under arbetets gång. Referensgruppen kommer att få tillgång till slutmanus och ges möjlighet att ge sina synpunkter före tryckning.

I oktober 2008 planeras den färdiga boken presenteras i samband med en internationell konferens i Stockholm, arrangerad av projektdeltagarna. Här möts inbjudna europeiska och amerikanska medeltidsforskare med specialisering mot penitentiarians material för att presentera och diskutera de senaste årens rön inom området.

Publikationer

Risberg, Sara, (red.), Dicit Scriptura. Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund (Stockholm 2006).

Risberg, Sara, ”Från Rom till Vadstena. Penitentiariedokument i C-samlingen” in: Dicit Scriptura. Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund (Stockholm 2006), pp. 209-222.

Risberg, Sara and Salonen, Kirsi, Auctoritate Papae. Petitions from the Church Province of Uppsala to the Apostolic Penitentiary 1410-1526. (preliminär titel; beräknas utkomma 2008).

Salonen, Kirsi, “Benefici, omicidi, pellegrinaggi. I finlandesi nella Curia nel tardo medioevo”, in: Brigitte Flug, Michael Matheus & Andreas Rehberg (eds.), Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag. Stuttgart 2005, pp. 435-450.

Salonen, Kirsi, “The Reputation of the Dominicans: Examples from the Penitentiary Archives”, in: Anne J. Duggan, Joan Greatrex and Brenda Bolton (eds.), Omnia disce? Medieval Studies in Memory of Leonard Boyle, O.P. Ashgate 2005, pp. 263-275.

Salonen, Kirsi, “Unohtuiko siveyslupaus? Kirkonmiesten seksuaalirikkomuksista ja niiden seurauksista myöhäiskeskiajalla”, in: Minna Ahola, Marjo-Riitta Antikainen & Päivi Salmesvuori (eds.), Taivaallista seksiä. Kristinusko ja seksuallisuus. Helsinki 2006, pp. 117-138.

Salonen, Kirsi, “Diemunda and Heinrich – Married or Not? About a Marriage Litigation in the Consistorial Court of Freising in the Late Middle Ages”, in: Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen & Kirsi Salonen (eds.), … et usque ad ultimum terrae. The Apostolic Penitentiary in Local Contexts. CEU Medievalia 10, Budapest 2007, pp. 43-59.

Salonen, Kirsi, “Suomi ja katolinen kirkko”, in: Pertti Haapala & Raisa Maria Toivo (utg.), Suomen historian kartasto. Karttakeskus 2007, pp. 62-63.

Salonen, Kirsi, “Koulutus Suomessa keskiajalla”, in: Pertti Haapala & Raisa Maria Toivo (utg.), Suomen historian kartasto. Karttakeskus 2007, pp. 74-75.

Salonen, Kirsi, “The Apostolic Penitentiary and Void Monastic Professions”, in: Pavel Krafl (utg.), Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Opera Istituti historici Pragae, Series C – Miscellanea, vol. 19. [Praha 2008, pp. 495-505].

Salonen, Kirsi, Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen (eds.), … et usque ad ultimum terrae. The Apostolic Penitentiary in Local Contexts. CEU Medievalia 10, Budapest 2007.

Gejrot, Claes, “Diplomatarium Suecanum in the Digital World” in: Mirator, Electronic Journal for Medieval Studies (online publ. Åbo 2005): http://www.cc.jyu.fi/mirator.

Gejrot, Claes, ”Skrivarens röst. Skrivarverser i C-samlingen” in: Dicit Scriptura. Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund, ed. Sara Risberg (Stockholm 2006), pp. 33–51.

Gejrot, Claes, ”Diplomatics in Scandinavia” in: Archiv für Diplomatik. Band 52 (Köln  2006), pp. 493-504.

Gejrot, Claes, Andersson, Roger & Ståhl, Peter, Diplomatarium Suecanum XI:1. (Stockholm 2006).

“Swedish Charters Online. The Digitization of Diplomatarium Suecanum”, in: Digital Diplomatics, Acta from a conference at Ludwig-Maximilians-Universität München, ed. G. Vogeler (forthc. 2008).