Maja Bondestam

Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750-1850


Syftet med detta projekt är att studera hur normerande kunskap om kön och sexualitet etableras och förändras i ett kulturhistoriskt sammanhang. Mer specifikt undersöks hur den medicinska diskussionen om normalitet och avvikelse med avseende på kön och sexualitet såg ut i Sverige under perioden 1750-1850. Hur behandlade läkare människor vars könstillhörighet inte upplevdes som helt entydig? Vad spelade biologin respektive livsstilen för roll i bedömningarna av någons sexuella identitet? På vilka sätt ingick medicinens klassificeringar och frisk- respektive sjukförklaringar av hermafroditer, tveköningar och man-kvinnor i det kulturella formandet av ett allt viktigare ideal om en tydligt könsbestämd och heterosexuellt orienterad individ? Med utgångspunkt i provinsialläkarrapporter, rättsmedicinska handböcker, läkarvetenskapliga artiklar och populärmedicinska texter analyseras synen på avvikande kroppar, kön och sexualiteter i en tid när den moderna vetenskapen alltmer tenderade att överta kyrkans tidigare tolkningsföreträde i sexuella spörsmål. I projektet kombineras vetenskapshistoria med språk- och genusteoretiska perspektiv för att på så vis generera ny kunskap inom nämnda fält. Tyngdpunkten ligger på det, i tidigare forskning sällan studerade, medicinska sekelskiftet 1800 och resultaten förväntas bidra till den internationellt livaktiga diskussionen om när och i vilket sammanhang tanken om en heterosexuellt normerande kropp växer fram i västerländsk kultur.