Jonas Holmstrand

Nytt språk för en ny tro - en undersökning av uttrycket "pisteuein eis" i tidig kristen litteratur


Det grekiska verbet pisteuein, att tro, hade i nytestamentlig tid normalt objektet i dativ. I Nya testamentet har verbet ibland konstruerats med prepositionen eis (in i, till) istället. Utan någon noggrannare analys har konstruktionen i allmänhet antagits vara likbetydande med dativ¬konstruktionen. Det finns dock skäl att ifrågasätta detta. Konstruktionen med eis förekommer inte före Nya testamentet, och åtminstone fram till cirka 200 e.v.t. finner man den uteslutande i kristna texter. Dessutom används den i stort sett bara då prepositionen följs av Kristus, Kristi namn e.dyl. Detta tyder på att den är en medveten språklig innovation för att uttrycka en specifik kristen trosföreställning eller troserfarenhet. En möjlighet är att den skall förknippas med övertygelsen hos t.ex. Paulus om att kristet liv försiggår "i Kristus" och med tidiga kristna tankar om dopet.
Projektets syfte är att studera betydelsen hos denna språkliga innovation samt att placera in den i dess traditionshistoriska sammanhang, från dess tillkomst i urkyrkan till omkring år 200 e.v.t. Undersökningen omfattar analyser av de enskilda förekomsterna av uttrycket i tidig kristen litteratur, en analys av tendenser och utvecklingslinjer i bruket av det samt reflektioner kring dess uppkomst. Forskningsresultatet kan leda till en delvis ny förståelse av trosbegreppet i tidig kristendom, av dess särart, uppkomst och utveckling. Det kan också kasta nytt ljus över en rad enskilda texter från den aktuella tiden.