Stig Montin

Förvaltningspolitik och demokratipolitik i europeiska kommuner


Syftet med projektet är att studera idéer, genomförande, effekter och lärande av olika förvaltningspolitiska och demokratipolitiska initiativ i europeiska kommuner i fyra länder (Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Sverige). Projektet, som är tänkt att bli ett bidrag till den komparativa forskningen om utvecklingen i europeiska kommuner, innebär ett studium både av förvaltningspolitiska och demokratipolitiska idéer och reformer/försök för att undersöka hur de är relaterade till varandra, hur de förändras över tid och vilken form av lärande som utvecklas. Syftet är både teoriutvecklande och komparativt empiriskt. Studien genomförs genom att dels använda resultat som framkommer i avslutad och pågående relevant forskning, dels göra egna empiriska studier i ett urval av europeiska kommuner. Minst en kommun i varje land väljs ut för fallstudier. De utvalda kommunerna ingår i ett nationellt kommunsystem samt i EU, vilket innebär att de idéer med vilka de institutionella relationerna mellan politiker, professionella och medborgare formas skall relateras till nationell och supranationell (EU) förvaltnings- och demokratipolitik med relevans för den kommunala nivån. Studien skall avrapporteras i form av en bok på svenska och två artiklar för internationell publicering.