Anna Singer

Vårdnadstvister och barnets bästa - En studie av alternativa modeller för tvistlösning på familjerättens område


Varje år är närmare 50 000 barn i Sverige med om att deras föräldrar separerar. Av dessa får ungefär vart tionde barn uppleva att föräldrarna strider om vårdnadsansvaret i domstol - tvister som är förenade med stora kostnader både mänskligt och ekonomiskt. Dagens regelsystem för handläggning av vårdnadstvister i domstol tillkom i början av 1900-talet, utifrån den tidens syn på barn, föräldraskap och det rättsliga vårdnadsansvarets innebörd. Det finns omständigheter såväl i regelsystemet som i den verklighet domen skall fungera i som motiverar en granskning av den rådande ordningen för att lösa vårdnadstvister. Det saknas dock idag en grundläggande diskussion om processens roll för lösandet av familjerättsliga konflikter. På andra rättsområden än familjerätten har en utveckling av olika former av alternativ tvistelösning ägt rum. Projektets övergripande syfte är att generera kunskap och föreslå alternativa modeller som kan ge förutsättningar för en utveckling och förbättring av samhällets handläggning av vårdnadstvister. De rådande processuella ordningarna för handläggning av vårdnadstvister kommer att granskas och analyseras. Vidare skall pågående alternativ verksamhet för konfliktlösning i dessa fall kartläggas. Vårdnadstvisten är en komplex frågeställning vars lösning inte endast kan ges genom rättssystemet. Kunskaper från andra områden än juridiken är nödvändiga. Projektet bedrivs därför tvärvetenskapligt med hjälp av både rättsdogmatisk och rättssociologisk metod.