Danuta Fjellestad

Gästprofessur i skärningspunkten mellan engelskspråkig litteratur och ICT

Se blå mapp

Danuta Fjellestad, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Projektets syfte var att, genom att etablera en gästprofessur med arbetsuppgifter inriktade på skärningspunkten mellan litteratur och ICT, bygga upp en forskningverksamhet inom området litteraturvetenskap och ICT vid BTH. Även utveckling av ett Masterprogram inom området skulle uppnås.

Projektet var framgångsrikt i sitt mål att bygga upp en forskningsverksamhet inom litteratur och ICT. En doktorsavhandling om digital poesi kommer att läggas fram för disputation den 14 september 2007. Ett annat avhandlingsarbete inom litteratur och digitala medier har påbörjats. Projektet har resulterat i ett antal konferensbidrag. Det har också lett till ett tjugotal examensarbeten inom programmet Literature, Culture and Digital Media.

Fyra RJ-Vinnova gästprofessorer har vistats vid BTH: Jay Bolter, Georgia Institute of Technology; N. Katherine Hayles, University of California, Los Angeles; Mary Flanagan, New York University; och Talan Memmott, en internationellt välkänd digital författare och forskare. Den sistnämnde kommer att tillsvidareanställas vid BTH.

Alla RJ-Vinnova gästprofessorer gav offentliga föreläsningar, deltog i undervisning och handledning av doktorander och fungerade som rådgivare avseende utvecklingen av ett Master-program.

Tack vare Riksbankens Jubileumsfonds bidrag, kunde humaniora också etablera ett närmare samarbete med forskare från den tekniska sidan av BTH.