Gunnar Sahlin

Nya Lundstedt - tidskrifter 1967-2004

Projektet Nya Lundstedt beskriver hela den svenska pressen från år 1900 och framåt. Arbetet är en fortsättning på Bernhard Lundstedts tryckta bibliografi Sveriges periodiska litteratur 1645-1899. Under åren 1995-2001 bibliograferades den svenska dagspressen med medel från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Ett grundläggande hjälpmedel för dagspressens utforskare har därmed skapats i form av en allmänt tillgänglig databas på Kungl. bibliotekets webbplats. 2002 påbörjades motsvarande arbete med de mångdubbelt fler svenska tidskrifterna. även detta arbete finansierades av Stiftelsen. Arbetet görs kontinuerligt tillgängligt i LIBRIS webbsök. Arbetet fortsätter nu med perioden 1967 till och med 2004. Beräknad projekttid är två år med en bemanning på fyra personer. Tidskrifter är ett rikt och mångskiftande material. En utförlig bibliografering är en förutsättning för historisk och kulturhistorisk forskning i vid bemärkelse. Från 2005 bedrivs det löpande arbetet med tidskriftsbibliografin vid Kungl. biblioteket

Guinnar Sahlin, Kungliga biblioteket

Projektets syfte

Ansökan avsåg fortsättning och färdigställande av en bibliografi över de svenska tidskrifter som utkom åren 1900-2004, med startår mellan 1756 och 2004. Bibliografin utgör en fortsättning av Bernhard Lundstedts 1895-1902 utgivna bibliografi Sveriges periodiska litteratur, som redovisar och beskriver de svenska tidskrifterna från 1600-talet fram till och med 1899. Bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter är utarbetad med utgångspunkt i bl.a. de användarkrav från pressforskningen som uppställdes i projektets förstudie från 1991.

Tidskrifterna beskrivs på någon av tre olika utförlighetsnivåer beroende på genretillhörighet och spridning. Bibliografin görs kontinuerligt tillgänglig i LIBRIS webbsök och nås alltså fritt via Internet. Med hjälp av bibliografin skall det i LIBRIS vara lätt att besvara allehanda typer av frågor om svenska tidskrifter från 1900 till 2004.

Projektet Nya Lundstedt - tidskrifter 1967-2004 utgör en avslutande del av det föregående projektet Nya Lundstedt - tidskrifter 1900-2004, som påbörjades 2002-04-01 och avslutades 2006-05-31 (RJ:s referens K1994-5046:5-7). Denna tidigare projektdel slutredovisades 2007.
Åren 1995-2001 bibliograferades 1900-talets svenska dagspress genom projektet Nya Lundstedt, även detta finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektets resultat

Projektet Nya Lundstedt - tidskrifter 1967-2004 har pågått 2006-06-01--2008-12-31 och bibliograferat 6 320 tidskrifter. Projektet Nya Lundstedt - tidskrifter har som helhet 2002-2008 bibliograferat sammanlagt 16 051 tidskrifter. En grundläggande svårighet i detta bibliografiprojekt har varit att beräkna tidsåtgång och arbetsinsats. När bibliografin över de svenska 1900-talstidskrifterna är färdigställd kommer vi att veta hur många tidskrifter som kom ut under 1900-talet och först då kommer vi att ha säker kunskap om tidskrifterna. Preliminära beräkningar från projektets förstudie har kompletterats med nya beräkningar under projektets gång och visar att det totala antalet tidskrifter kan vara omkring 22 000. Om den siffran stämmer återstår ca 6 000 tidskrifter som KB måste bibliografera för att bibliografin skall bli fullständig.

Arbetet har utförts av en projektgrupp om fyra personer. Projektet har haft en styrgrupp inom Kungl. biblioteket och en extern referensgrupp med pressforskare och tidskriftskunniga. Projektgruppen har utgått från Kungl. bibliotekets samlingar av pliktlevererat tryck, och bibliografins källa är alltså själva tidskrifterna. I bibliografin har fullständighet eftersträvats och endast tidskrifter med rent lokal spridning har uteslutits. Tidskrifterna kategoriseras med hjälp av projektets genreindelningssystem, och för vissa genrer (t.ex. kulturtidskrifter, barntidningar, politiska tidskrifter, vetenskapliga tidskrifter och parti- och fackföreningspress på central nivå) tillämpas en relativt hög beskrivningsnivå. Karakteristiskt för tidskrifter är att de ofta förändras under sin utgivningstid. I bibliografin beskrivs tidskriftens hela utgivningstid och dess väsentligare förändringar, inte endast det sista eller aktuella numrets egenskaper.

Projektgruppen har under tidigare projektperioder gått igenom Kungl. bibliotekets äldre samlingar och bibliograferat tidskrifter med startår fram till och med 1955. Under den aktuella perioden har projektet huvudsakligen bibliograferat tidskrifter med startår från och med 1956. Vissa delar av detta arbete återstår vid projekttidens slut och fortsätts med Kungl. bibliotekets medel.

Projektets större tekniska och metodiska problem har lösts under tidigare projektperioder. Viktigt för bibliografin är även i fortsättningen att LIBRIS webbsök kan fortsätta att utveckla funktionerna för sökning och visning av tidskriftsmaterialet.

Bibliografins arbetsmetoder har integrerats med arbetet i den löpande nationalbibliografin över tidskrifter. Nationalbibliografin fortsätter Nya Lundstedt - tidskrifters arbete från och med år 2005 så att inte någon ny nationalbibliografisk lucka skall uppstå.

Tidskrifter är ett rikt och mångskiftande material. När bibliografin ligger färdig i LIBRIS erbjuds nya och utomordentliga förutsättningar för historisk och kulturhistorisk forskning i vid bemärkelse.

Referenser

Webbadresser:
Information om bibliografin Nya Lundstedt - tidskrifter finns på Kungl. bibliotekets webbplats:
Om bibliografin: http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidskrifter/
Sökning i bibliografin: http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=nb (eventuellt med begränsning till Delmängd/Nya Lundstedt - tidskrifter)
Bibliografins genrebeteckningar: http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/genrer-form/tidskrifter/
Om både dagspress- och tidskriftsbibliografierna: http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/
Dagspressbibliografin: http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/nyalundstedt-tidningar/

Tryckt litteratur:
"Förstudien" : om behovet av en ny svensk periodicabibliografi / redigerad av Jan-Eric Malmquist. - Stockholm : Statens kulturråd, 1991. - (Rapport från Statens kulturråd, 0283-4944 ; 1991:10)

Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur : bibliografi : enligt Publicistklubbens uppdrag / utarbetad af Bernhard Lundstedt. - Stockholm, 1895-1902. - 3 vol.
Finns även i elektronisk utgåva på http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/sveriges-periodiska-litteratur/