Eva Lindqvist Sandgren

Skriptoriet i Vadstena kloster. En studie av bokmåleri, arbetsfördelning och konstinfluenser i klostrets handskrifter.


Projektet studerar handskrifter från Vadstena kloster ur konstvetenskapligt perspektiv, vilket inte gjorts tidigare. Klostrets handskrifter har sedan länge uppmärksammats av forskare från skilda discipliner men från konstvetarna har intresset varit svagt. De konsthistoriker som intresserat sig för birgittinska handskrifter eller birgittinsk ikonografi har främst studerat material som inte tillverkats eller brukats i Vadstena. I Vadstenahandskrifterna finns dock ett intressant bokmåleri, men det är inte figurativt. Dekoren består främst av anfanger och marginaldekorer. Tillsammans med handskriftens fysiska form och text ger bokmåleriet viktig information om hur det gick till när dessa bokverk skapades. Genom att analysera bildmaterialet och placera det i handskriftsforskningens tvärvetenskapliga sammanhang bidrar projektet till ökad kunskap om skriptorieverksamheten i Vadstena kloster. Centrala frågor berör arbetsfördelningen inom skriptoriet och klostrets internationella bokliga kontakter: Var det samma person som skrev text och målade anfanger? Hade vissa systrar större ansvar för måleriet än de andra? Vem illuminerade brödernas böcker? Kunde en bok skrivas av en munk och dekoreras av en nunna, och vice versa? Hur avspeglas kontakterna med andra länders birgittinska kloster i Vadstenamåleriet?