Satu Gröndahl

Från Rinkeby till Pajala: Konstruktionen av invandrar- och minoritetskultur i Sverige vid millennieskiftet


Invandrar- och minoritetspolitikens syn på minoritetskultur har omdefinierats ett flertal gånger. Den mest genomgripande ändringen i svensk minoritetspolitik skedde dock 2000 då Sverige ratificerade Europarådets konventioner om nationella minoriteter. Den nya minoritetspolitiken innebär att det konstituerats två olika kategorier av minoriteter i landet, med olika skydd, status och rättigheter: nationella minoriteter och invandrare. Projektet analyserar uppfattningar av "minoritetskultur" respektive "invandrarkultur" under den period då den nya minoritetspolitiken lanserades, då trädde i kraft, samt åren därefter. Den övergripande frågeställningen är om konstruktionen av kulturell särart för de nationella minoriteterna medför en positiv(are) representation, och vice versa, om konstruktionen av kulturell särart utmynnar för invandrargrupperna i en rasifierad sådan. Projektet utgår ifrån litteratur- och kultursociologisk teoribildning med tonvikt på kategorierna ras/etnicitet och kön/genus. Analysen av två minoritetskategorier med olika status samt en analysmodell som inkluderar både makro- och mikronivån i samhället tillför kunskap om konstruktionen av invandrar- och minoritetskulturer. Projektet behandlar också frågan om hur formella rättigheter påverkar identitet och kultur och föreställningar om dem.