Thorleif Pettersson (avliden)

World Values Survey 2005: Projektledning och svensk datainsamling

De båda tvillingprojekten World Values Survey och European Values Study utgör tillsammans den största jämförande studie av människors grundläggande värderingssystem som någonsin har genomförts. Studien som har pågått under 25 år är en kraftfull resurs för samhällsvetenskap och humaniora, både nationellt och internationellt. Den internationella studien har en tydlig svensk förankring, och både dess sekretariat och organisatoriska ram World Values Survey Association är förlagda till Sverige. Den svenska förankringen bidrar både till att internationalisera svensk forskning och till att svenska förhållanden blir beaktade i jämförande internationella studier. Det nu aktuella projektet bidrar till att förstärka dessa förhållanden. Medlen från detta projekt skall finansiera 2005 års svenska datainsamling tillsammans med en kalibreringsstudie för att förbereda övergång till mer kostnadseffektiva materialinsamlingar, samt en nödvändig uppgradering av förutsättningarna för studiens interna och externa kommunikation. 2005 års frågeformulär innebär en förnyelse i fler avseenden. Här kan särskilt framhållas att formuläret inför första gången inkluderar ett frågebatteri för att mäta Shalom Schwartz grundläggande värdeorienteringar, ett batteri som skall fördjupa förståelsen av vad man anser vara de mest grundläggande kännetecken på ett demokratiskt styrelseskick samt ett batteri frågor om hur man förhåller sig till FN:s millenniemål.

Digital slutredovisning saknas. Den som är intresserad av resultaten kan höra av sig till rj@rj.se.