Anna T Höglund

Leder koder och riktlinjer rätt? Om etisk kompetens i medicinsk verksamhet
Antalet forsknings- och yrkesetiska koder har ökat kraftigt de senaste åren. Likaså har antalet juridiska regelverk för forskning ökat. Dagens yrkes- och forskningsetik är starkt fokuserad på sådana koder och riktlinjer. Risken finns att denna utveckling leder till att forskningsetiken juridifieras och att den etiska reflektionen ersätts av en tolkningsapparat där hänvisningar till olika regelverk tar den moraliska reflektionens plats. I detta projekt undersöks begreppet etisk kompetens samt etiska riktlinjers relevans för sådan kompetens inom medicinsk verksamhet. I en filosofisk/analytisk studie undersöks ett antal utvalda etiska riktlinjer. I en empirisk studie intervjuas läkare och sjuksköterskor som är verksamma inom medicinsk forskning och inom vård och behandling om hur de fattar etiska beslut samt om de känner till några etiska riktlinjer för sin verksamhet. Avslutningsvis prövas de framkomna resultaten i en kritisk-filosofisk studie där nutida förhållningssätt till etisk reglering prövas mot en dygdetisk och en dialoginriktad, kommunikativ etisk modell. Här sker även en analys ur ett genusperspektiv. Arbetet syftar till att klargöra ett rimligt förhållningssätt till etiska riktlinjer, utifrån de framtagna resultaten, givet syftet att främja ansvarstagande forskare och yrkesutövare och skydda patienter och försökspersoner.