Jens Lerbom

Mellan rike och nation. Folkliga identitetsföreställningar kring etnicitet, riks- och nationstillhörighet i Sverige 1550-1800
Det råder enighet om att nationalismen som massrörelse är ett modernt fenomen. Samtidigt finns det starka belägg för att överheten i det förmoderna Europa ägde vad som benämnts som nationella, protonationella eller patriotiska identiteter. Men hur såg det ut på det folkliga planet? Några entydiga svar på dessa frågor har inte presenterats. Projektets målsättning är därför att närmare undersöka vilka identitetsförställningar knutna till etnicitet, riks- och nationstillhörighet det fanns hos undersåtarna i Sverige och hur de eventuellt förändrades från 1500-tal till tidigt 1800-tal. Syftet är dock inte att utröna huruvida undersåtarna i det äldre samhället utryckte sig i nationella eller etniska termer, vilket är känt att de gjorde, utan hur, i vilka sammanhang de gjorde det, och vad de betydde. Med hjälp av kulturanalytisk metod undersöks på vilket sätt olika identitetskategorier, territoriella, sociala, religiösa och kroppsliga, under olika tidsepoker knöts till etnisk tillhörighet, rike och nation. Källmaterialet består av texter, främst suppliker och rättsprotokoll, samt av artefakter, bilder och inskriptioner i framförallt kyrkor. Det långa tidsperspektivet (1550-1800) anläggs för att fånga in och diskutera förändringar, brytpunkter och kontinuitet i folkliga identitetsuttryck. Projektet har, genom sitt underifrånperspektiv, ambitionen att bidra till och problematisera ett livaktig internationellt forskningsfält om nationalismens historiska rötter och folkliga genomslag.