Margaret Kerr

Bortom föräldraskap: Mot en generell modell för reciproka föräldra-ungdomsinteraktioner.


Vad kan föräldrar göra för att motverka att deras barn utvecklar problembeteenden i ungdomsåren? Detta är en central fråga i forskning som rör föräldraskap. Svaren på frågan har i litteraturen primärt byggt på modeller som antar att föräldrars handlande är det ensidigt styrande. Vi har utvecklat teoretiska modeller som snarare än att bygga på ett ensidigt inflytande från föräldrarna, tar sin startpunkt i att barns och föräldrars handlingar och reaktioner utgör en dubbelverkande process. Våra empiriska studier bekräftar att mycket av det forskare sett som föräldrars agerande utgör reaktioner på deras ungdomars beteende. I detta projekt söker vi förklara kopplingarna mellan ungdomars öppenhet, föräldrars kunskap om ungdomarnas liv utanför hemmet, och ungdomarnas kriminalitetsutveckling. Vi utvecklar och testar också en modell för reciproka familjeprocesser som ska kunna förklara hur antisocialt beteende i ungdomsåren kan antingen påskyndas eller motverkas av föräldrar. Modellen skiljer sig från andra i att vi fokuserar på hur föräldrarna emotionellt reagerar på barnets beteende i hemmet och i fritidsmiljöer, och hur dessa emotionella reaktioner är kopplade till föräldrarnas faktiska beteende. Modellen testas med longitudinella data; alla ungdomar i åldrarna 10 till 18 år och deras föräldrar i en svensk kommun har följts över 5 år