Greger Andersson

Davids hovhistoria. En metateoretisk diskussion om narratologins tillämpbarhet och giltighet
I projektet behandlas metateoretiska frågor med anknytning till den moderna narratologin utifrån ett studium av bibliska texter, främst Samuelsböckerna, och ett antal litterärt inriktade analyser av detta material. Det primära syftet är att pröva den narratologiska teorins tillämpbarhet på nya fält och vidden av dess giltighet. Ett andra syfte är att analysera bibliska texter och s.k. litterära tolkningar av dessa. Dessa syften förenas i vad som kan beskrivas som ett dekonstruerande anslag. Finns det "sprickor" i de tolkningsförslag som analyseras som kan förstås och förklaras av att man tillämpat den narratologiska teorin på ett material som bäst förstås på ett annat sätt? De två huvudfrågor som behandlas relaterar till den s.k. "hovhistorien" som har beskrivits både som antikens främsta historieskrivning och den första romanen. I ett första avsnitt diskuteras avgränsningen av en narration, inte minst relaterat till det centrala begreppet 'plot' eller 'intrig'. Den andra frågan handlar om textens fiktiva eller faktiska karaktär. Hur förhåller sig antik historieskrivning till modern historieskrivning, å ena sidan, och till det fiktionella berättandet, å den andra? Hur skall detta språkspel beskrivas och i vilken grad är den traditionella narratologin tillämplig på dessa texter? De metateoretiska frågeställningarna och de två centrala problemområdena relateras slutligen till varandra i tre skärningspunkter: tolkning, karaktär och berättarröst.