Jimmy Lyhagen

Digitalisering av etnobotanisk bokkatalog och ämneskatalog
Vagn J Brøndegaards etnobotaniska forskningsbibliotek innehåller drygt 4500 böcker, häften och småtryck. Biblioteket består också av en omfattande samling excerpter, urklipp, kopior och särtryck. Denna del av samlingen utgörs av mer 10000 artiklar. För att öka samlingens tillgänglighet och därmed dess betydelse för forskningen har Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien initierat ett digitaliseringsprojekt. Projektet utgörs av två delar, den ena omfattar bokkatalogen och den andra ämneskatalogen. Bokkatalogen kommer att registreras i den nationella bokdatabasen LIBRIS, som är åtkomlig via Internet. Det innebär att den är tillgänglig också för det internationella forskarsamhället, vilket är angeläget med tanke på samlingens geografiska profil. ämneskatalogens alla kort kommer att skannas och alla kort inom respektive ämne kommer att presenteras som en skild fil i PDF-format. Dessa kommer att kunna laddas ned från KSLA:s webbsida eller studeras online. Korten kommer även att vara sökbara. Alla ämnesord kommer att översättas från danska till svenska, engelska och tyska. Projektet kommer att startas under första kvartalet 2006 och avslutas senast april 2007.