Aris Fioretos

Kommenterad utgåva av Nelly Sachs samlade verk i fyra band jämte dokumentation av liv och verk

Den tyskjudiska poeten Nelly Sachs - född 1891, död 1970 - flydde från Berlin i maj 1940. Under efterkrigstiden skrev hon dikter i exilens Stockholm, översatte svenska kolleger till tyska och belönades med nobelpriset i litteratur år 1966. Projektet ska resultera i den första kommenterade utgåvan av Sachs samlade verk i fyra band. Stora delar av den opublicerade kvarlåtenskapen kommer att ingå. Utgivningen planeras till hösten 2010 (Suhrkamp Verlag). Samtliga band kommer att innehålla en omfattande kommentardel (motsvarande hälften av respektive bands omfång) som redovisar källäget, återger viktiga förstadier till enskilda texter, samt redogör för personer, platser och betydelsefulla intertexter. Den projektansvarige är huvudredaktör för utgåvan. I anslutning till utgåvan utger den projektansvarige även en 250-sidig dokumentation i text och bild av Sachs liv och verk. även denna publiceras av Suhrkamp i samband med en utställning som planeras tillsammans med Literaturhaus Berlin. Nelly Sachs-rummet på Kungl. biblioteket samt delar av kvarlåtenskapen kommer att ställas ut i Berlin och därefter visas på upp till fyra andra orter i Tyskland. Turnén avslutas på Kungl. biblioteket 2011.

Aris Fioretos, Kungliga biblioteket

PROJEKTETS SYFTE SAMT EVENTUELLA ÄNDRINGAR I SYFTE UNDER PROJEKTPERIODEN

Projektet syftade till en kommenterad utgåva av Nelly Sachs verk i fyra band. Preliminär publikationsstart: hösten 2009 på Suhrkamp Verlag.

Band 1: Berättelser och dikter 1921-1956 (cirka 800 sidor)
Band 2: Dikter 1957-1970 (cirka 800 sidor)
Band 3: Sceniska dikter och prosa (cirka 800 sidor)
Band 4: Korrespondens (cirka 800 sidor)

Samtliga band var tänkta att innehålla en omfattande textkritisk kommentardel (motsvarande hälften av respektive bands omfång) som redovisade källäget, återgav viktiga förstadier till enskilda texter, samt redogjorde för personer, platser och betydelsefulla intertexter.

Den projektansvarige var huvudredaktör för utgåvan. Två ytterligare personer, externt finansierade, knöts till utgåvan som delredaktörer.
I anslutning till utgåvan syftade den projektansvarige även att utge en 250-sidig dokumentation i text och bild av Nelly Sachs liv och verk. Denna var tänkt att publiceras av Suhrkamp i samband med den utställning som planerades tillsammans med Literaturhaus Berlin. Nelly Sachs-rummet på Kungliga Biblioteket samt delar av kvarlåtenskapen skulle preliminärt ställas ut på Literaturhaus Berlin, i Dortmund, på Literaturhaus Frankfurt, samt på Literaturarchiv i Marbach hösten 2009-sommaren 2010. Turnén avsågs avslutas på Kungliga Biblioteket, lagom till den 40-åriga dödsdagen.

PROJEKTETS RESULTAT OCH ETT RESONEMANG OM DESSA

Planen kunde i allt väsentligt hållas. De fyra banden i den kritiska utgåvan av Nelly Sachs verk utkom under den övergripande titeln Werke. Kommentierte Ausgabe inom ett år, mellan våren 2010 och våren 2011. Endast en lätt tidsfördröjning skedde alltså, detta på grund av förlagets utgivningspolicey. På grund av restriktioner gällande kvarlåtenskapen tvingades vi även att omdisponera materialet något. Så måste vi avstå från att publicera de texter som Nelly Sachs skrev i unga år i Berlin, alltså mellan 1910-talet och 1940. Dessutom delades de sceniska dikterna och prosan upp på två volymer. På grund av restriktioner kunde den planerade utgåvan av korrespondensen inte utkomma. Istället redigerades Sachs översättningar och inkluderades i fjärde bandet. (Korrespondensen har skjutits på obestämd framtid; det är inte uteslutet att en ansökan om punktuellt stöd kommer att inkomma i framtiden.) Suhrkamp Verlag i Berlin publicerade utgåvan enligt följande:

Band 1: Gedichte 1940-1950, 2010 (ISBN 978-3-518-42156-7)
Band 2: Gedichte 1951-1970, 2010 (ISBN 978-3-518-42157-4)
Band 3: Szenische Dichtungen, 2011 (ISBN 978-3-518-42189-5)
Band 4: Prosa ? Übersetzungen, 2010 (ISBN 978-3-518-42190-1)

FD Matthias Weichelt var delansvarig för band 1, samt tillsammans med FD Ariane Huml delansvarig för band 2. Projektledaren ansvarade ensam för banden 3 och 4, deltog i arbetet på banden 1 och 2 (stod för kommentarer, inledning, samt bibliografiska uppgifter), samt innehade ensam det övergripande ansvaret för hela utgåvan.

ARBETETS INTEGRERING I MYNDIGHETEN/ORGANISATIONEN SAMT HUR ARBETET KOMMER ATT VIDAREFÖRAS

Det aktiva arkivarbetet ägde till största delen (90%) rum på Kungliga Biblioteket, där Sachs kvarlåtenskap befinner sig. Det övriga arkivarbetet skedde vid Literaturarchiv i Marbach, samt på Stadt- und Landesbibliothek i Dortmund. På KB ställdes såväl en arbetsplats som stor facklig kompetens till förfogande. Samarbetet förlöpte i största sämja och till stor belåtenhet. Den viktigaste delen Nelly Sachs litterära verk (1940-1970) kan härmed betraktas som tillgängliggjord för en bred publik i en filologiskt pålitlig och litteratur- och kulturhistoriskt initierat kommenterad utgåva. Endast den omfattande korrespondensen återstår ännu att redigera.

OLIKA TYPER AV FÖRMEDLING AV PROJEKTETS RESULTAT SÅSOM PUBLIKATIONER, SEMINARIER, FÖRELÄSNINGAR, LÄNKAR TILL EGNA HEMSIDOR

Utgåvan tillkom i samröre med en utställning om Sachs liv och verk. Utställningen fick titeln "Flucht und Verwandlung. Nelly Sachs, Schriftstellerin, Berlin/Stockholm" ("Flykt och förvandling. Nelly Sachs, författare, Berlin/Stockholm") och visades i fem orter 2010-2011:

Jüdisches Museum, Berlin
Judiska Teatern, Stockholm
Jüdisches Museum, Frankfurt am Main
Strauhof, Zürich
Museum für Kunst und Geschichte, Dortmund

Jämte det kuratoriska arbetet på utställningen utgav den projektansvarige en bildbiografi om Sachs liv och verk. Denna blev inte 250 sidor (eller cirka 300 000 tecken) lång som planerat, utan 320 sidor (cirka 700 000 tecken), och kom även att innehålla omkring 400 illustrationer. Boken fick samma titel som utställningen: Flucht und Verwandlung, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010 (ISBN 978-3-518-42159-8). Den utkom samma år i en svensk översättning: Flykt och förvandling, Stockholm: Ersatz, 2010 (ISBN 978-91-86437-13-8).

I samband med samtliga visningar av utställningen anordnades fylliga föreläsningsprogram, seminarier och uppläsningar. Därtill har den projektansvarige föreläst om både utgåvan och utställningen på en rad andra institutioner, däribland Literaturarchiv i Marbach, Södertörns högskola, Kungliga Biblioteket, Freie Universität Berlin, Universität Wien, Institute for Advanced Study vid Universität Freiburg, samt Stanford University.

I mars 2012 anordnades en endagskonferens på Centre for European Studies vid Stanford University med anledning av den engelska översättningen av den projektansvariges bok om Sachs liv och verk: Nelly Sachs, Flight and Metamorphosis, Stanford University Press, 2012 (ISBN 0-8047-7531-1). En liknande konferens, denna gång fördelad på två dagar, kommer att äga rum på New College, Oxford University, i september 2012.

Utställningsprojektet hade en egen hemsida: www.nellysachs.com. Utställningsmakarna presenterar även projektet på sin egen sida: www.gewerk.com. Tillika presenterades allt material utförligt på respektive utställningsorters hemsidor. I samband med visningen i Stockholm genomfördes dessutom ett omfattande arbete med ett femtiotal gymnasieskolor i Stockholmstrakten, som utmynnade i en film och Lilla Nelly Sachs-priset.

I samband med utställningen utgav Berlinfirman speak low en CD med uppläsningar av Sachs dikter samt samtal med Hans Magnus Enzensberger och den projektansvarige: Nelly Sachs, Schriftstellerin, Berlin/Stockholm (ISBN 978-3-940018-04-5). CD:n vann förstapriset för ljudböcker i Tyskland 2010.

Tidningar, tidskrifter, radio och TV i såväl tyskpråkiga länder som i Sverige har rapporterat utförligt om Sachs liv och verk, i synnerhet i samband med utställningen. Gensvaret har varit utomordentligt positivt och förvånansvärt initierat. Recensioner av den kritiska utgåvan har förekommit i alla viktiga stora tidningar däribland Dagens Nyheter, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Svenska Dagbladet och Süddeutsche Zeitung - samt i tidskrifter som Times Literary Supplement.