Carl Johan Lagerkvist

Värdering av jordbrukslandskapets kollektiva nyttigheter


Projektet ska söka estimera jordbrukslandskapets samhällsekonomiska miljövärden. Poängen med studien är att ta fram hur värdena av biodiversitet, kulturhistoriska spår, osv. varierar mellan:

- olika typer av objekt i landskapet,
- olika kvalitetsegenskaper hos objekten, och
- olika produktionsnivåer (marginalnyttan).

Studien ska genomföras med s.k. choice experiments. Värden knutna till olika slags betesmarker (ekhagar, strandängar, m.m.) eller element i kulturlandskapet (åkerholmar, alléer) ska estimeras och hur de förändras om deras kvalitetsattribut (sly, artrikedom, m.m.) ändras.Choice experiments är en surveymetod att estimera inte bara totalvärdet utan också värdet av enskilda attribut hos t.ex. landskap. Värderingen uttrycks monetärt och resultaten kan användas som direkt underlag för riktade styrmedel som miljöstöd. Enkäter ska sändas ut till ett slumpvis urval individer fördelade på fyra regioner för olika objekt, attribut och nivåer.

Samhällsrelevansen av värderingen är främst att kunna skapa effektivare styrmedel. Grundproblemet är att jordbrukslandskapets värden ofta är kollektiva nyttigheter som marknaden inte kan producera samhällsekonomiskt effektivt. De var tidigare biprodukter av livsmedelsproduktionen, men minskar drastiskt p.g.a. ny teknologi och ändrade prisförhållanden. Hoten mot den biologiska mångfalden och det öppna landskapet kan förvärras med förändringen av EUs jordbrukspolitik.