Harriet Wallberg-Henriksson

Medicinhistoriskt arkiv, Karolinska Institutet


Som ett led i föreberedelserna för Karolinska Institutets 200 årsjubileum år 2010 har KI igångsatt en förberedande process för att säkra arkivmaterial och föremål m.m. av särskilt värde för kommande medicinhistorisk forskning. Det första steget är detta projekt för upprättandet av ett Medicinhistoriskt arkiv. Arbetet inleds med en inventering av tillgängliga materialbestånd med särskild inriktning på sådant som bedöms vara särskilt medicinhistoriskt värdefullt eller hotat. Tonvikten har lagts på att dokumentera framför allt det senaste halvseklets medicinska forskning, vård och undervisning med utgångspunkt i Karolinska Institutets och därmed förbundna institutioners verksamhet. I den mån värdefullt material från andra perioder och sammanhang blir tillgängligt är ambitionen att också finna former för dess skydd och vård. Upprättandet av det Medicinhistoriska arkivet utgör en första del i planeringen av en eventuell kommande institutionalisering av medicinhistorisk forskning och undervisning vid KI inför jubileet år 2010.