Henrik Olsson

Det visuella arbetsminnets begränsningar


Det som vi idag kallar arbetsminne är nära förknippat med exekutiva processer, uppmärksamhet, medvetande och intelligens. Att förstå naturen hos de representationer som finns i arbetsminnet är av fundamental vikt för vår förståelse av mänskligt tänkande. Detta projekt inriktar sig på arbetsminnets visuella komponent och syftet är att undersöka vad och hur mycket som kan representeras i det visuella arbetsminnet. Ett tema i forskning om arbetsminne är intresset för arbetsminnets kapacitet. Tidigare metoder för att mäta denna kapacitet kan ha gett upphov till överskattningar eftersom dessa möjliggjort för försöksdeltagare att förbättra sin prestation med hjälp av språkliga strategier, kategorisering av objekten, och användande av långtidsminne. Arbetet har inletts med att utveckla en ny metod för att mäta visuell arbetsminneskapacitet där användandet av olika strategier hos försöksdeltagarna minimeras. När inflytandet av andra processer och representationer än de rent visuella minimeras, tyder preliminära resultat på att kapaciteten hos det visuella arbetsminnet endast är ett objekt. Tidigare uppskattningar av kapaciteten har varit fyra objekt då man använt objekt som enkelt kan namnges. Genom att använda denna metod kan undersökas hur begränsad vår visuella arbetsminneskapacitet egentligen är samt vilka faktorer som bidrar till dessa begränsningar. Vidare erbjuds möjlighet att kartlägga vad som kan representeras i det visuella arbetsminnet.